управител-на дружество-задължения

Отговаря ли управителят за задълженията на управляваното дружество?

Въпрос и отговор

Въпрос: Отговаря ли управителят на дружество за задълженията му?

Отговор: Този въпрос следва да се разреши съгласно Указание №24-00-10/30-06-09 на изпълнителния директор на НАП във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на чл.19 от ДОПК. Това касае случаите, когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване.

Задължения на управителите на управлявани дружества

Съгласно това указание управител на дружество или членовете на органите на управление на дружества са солидарно задължени за задължения на дружеството при неподаване на декларации за данъци или задължителни осигурителни вноски. Отговорността по чл. 19, ал. 1 от ДОПК е особен вид солидарна отговорност за физическите лица. А именно: членове на органи на управление или управители на задължени юридически лица, която възниква, ако е изпълнен сложният фактически състав, предвиден в посочената разпоредба.

Същността на отговорността

Същността на отговорността на управителя на дружество се състои във възникване на задължение за едно лице да заплати задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС” на друго лице. Отговорността може да възникне за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, дължими от юридическото лице. Независимо в какво качество: дали като носител на задължението (ДДС, корпоративен данък) или като лице, задължено да удържа и внася данък или осигурителни вноски на други лица. Отговорността обхваща, както самото задължение, така и лихвите и разноските по събирането му, съгласно чл. 16, ал. 3 от ДОПК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *