Адвокат трудово право

Уважаеми клиенти,

В адвокатската си практика имам стотици спечелени дела в област Трудово Право. Познавам добре спецификата на материята. Проблемите ,с които съм се сблъсквал, са свързани главно с работодателски произвол и грубо погазване на трудовите права на работниците и служителите. Много често съм бил свидетел и на злоупотреба с права от работниците, и служителите спрямо работодателя. В работата си имам много успешно разрешени трудовоправни случаи по съдебен или извън съдебен ред, както на страната на работника, така и на страната на работодателя. 

Солиден опит в област “Трудово право”

Благодарение на успехите си в Съдебна зала, съм се доказал като един най-добрите адвокати по трудово право в София и съответно България. Адвокатска кантора “Христо Василев” ви предлага правно обслужване и процесуално представителство в тази област. Притежавам огромен опит в трудовото право, който придобих първоначално като главен юрисконсулт на „Регионален инспекторат по образованието – София град” към Министерство на образованието и впоследствие като адвокат по трудово право.

Правни услуги, консултации и процесуално представителство по спорове относно: 

 • Трудово възнаграждение;
 • Дисциплинарна отговорност;
 • Дисциплинарни наказания и ред за налагането им;
 • Предварителна закрила при уволнение;
 • Иск за отмяна на незаконно уволнение;  
 • Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение.
 • Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.
 • Сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори;
 • Работно време;
 • Извънреден труд;
 • Почивки, отпуски, платен годишен отпуск;
 • Трудови обезщетение;