Уважеми клиенти,

Като един от най – добрите адвокати по трудово право в София предлагам на вашето внимание правно обслужване и процесуално представителство в тази област. Притежавам огромен опит в трудовото право, който придобих първоначално като главен юрисконсулт на „Регионален инспекторат по образованието – София град” към Министерство на образованието и впоследствие като адвокат по трудово право.

Адвокат трудово право

В адвокатската си практика имам стотици спечелени трудовоправни дела. Познавам добре спецификата на материята. Проблемите с които съм се сблъсквал са свързани главно с работодателски произвол и грубо погазване на трудовите права на работниците и служителите, от една страна, а от друга страна много често съм бил свидетел и на злоупотреба с права от работниците и служителите спрямо работодателя. В работата си имам много успешно разрешени трудовоправни случаи по съдебен или извън съдебен ред, както на страната на работника, така и на страната на работодателя. 

Правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно: 

 • Сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори;
 • Работно време;
 • Извънреден труд;
 • Почивки, отпуски, платен годишен отпуск;
 • Трудови обезщетение;
 • Трудово възнаграждение;
 • Дисциплинарна отговорност;
 • Дисциплинарни наказания и ред за налагането им;
 • Предварителна закрила при уволнение;
 • Иск за отмяна на незаконно уволнение;  
 • Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения