Какво е ЕТ?

Определението за Регистрация на ЕТ гласи: всяко работоспособно физическо лице (ФЛ), което е търговец, може да бъде вписано като ЕТ. 

Кой може да се регистрира като ЕТ?

Ако сте в процедура по несъстоятелност, банкрутирало лице или сте били член на УС на търговско дружество (ТД) обявено в несъстоятелност през последните 2 г. – НЕ МОЖЕТЕ  да бъдете вписани в ТР като ЕТ.  Всички останали работоспособни българи имат право да се регистрират като ЕТ. Чужденец също може да се впише като ЕТ стига да има постоянен адрес(постоянно жителство) в България. 

Регистрация на ЕТ в Търговския Регистър (ТР)  

Заявлението за вписване в ТР на ЕТ трябва да съдържа следните данни и документи:

 1. Име, ЕГН, адрес.
 2. Име на фирмата.
 3. Адрес на фирмата.
 4. Каква е дейността на ЕТ.
 5. Внесена такса.
 6. Декларация, че търговеца не е лишен от право на търговска дейност.

Вписването на ЕТ в ТР има информативно значение и не се обнародва.

Фирма на ЕТ – изисквания по вписването

Вписването на ЕТ се извършва с личното и фамилно (може и бащино – ако лицето е известно с него в обществото) име. Регистрацията създава субективното право на фирмата. Едно ФЛ не може да регистрира повече от една фирма.

НЕ вписването на ЕТ в ТР (към Агенцията по вписванията) подлежи на глоба.

Прехвърляне на фирма

Съществуват специални правила за прехвърлянето на ТФ(Търг.Фирма). Два са основните варианта:

 1. Прехвърляне на търговско предприятие с договор, с който се прехвърля и фирмата. Подписите по договора трябва да бъдат заверени при нотариус.
 2. Прехвърляне на фирмата при наследяване от законен наследник(ци), който да запази дейността и фирмата.

Без значение дали фирмата е прехвърлена или наследена, винаги се добавя името на новия собственик. Следва вписване в ТР и обнародване.

Прекратяване на дейност на фирма ЕТ

Има съществени разлики при прекратяване на дейността на ЕТ и ТД. При ЕТ няма ликвидация! Физическото лице (ФЛ) запазва имуществото на търговското предприятие. При ликвидация на ТД се цели удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото имущество между съдружниците. При прекратяване на дейност на ЕТ поради кончината му, законът позволява наследяване на ТП.

Заличаване от ТР

Заличаването от ТР на вписан ЕТ се случва поради следните причини:

 1. Прекратяване дейността на ЕТ.
 2. Промяна на местожителството от България в чужбина.
 3. При смърт (подава се заявление от наследниците.
 4. При поставяне под запрещение.

Запазване на име на ЕТ

Името на ЕТ е един от най-важните активи за всяка фирма. Преди самото вписване вие можете да си изберете и запазите име на фирма с подаване на Заявление (Д1) до ТР. Прави се проверка дали името е свободно и ви се запазва за срок от 6 месеца. Запазената фирма не може да бъде прехвърляна на друг търговец.

Адвокатска кантора Христо Василев

При подобни тежки бюрократични процедури е от витално значение за всеки търговец да разполага с експертна помощ. Това ще му спести много време и пари. Малък пример. Знаете ли, че според ТЗ, фирма не е търговското дружество, а самото име? Оттук идва и разликата: не говорим за продажба на фирма като име, а на ТД. Има и продажба на предприятие.Предприятието е съвкупността от права, задължения и фактически отношения. Накратко: предприятие, фирма и търговско дружество са 3 различни неща, според ТЗ. Материята е специфична и изисква професионален поглед.

Затова не се колебайте да ни потърсите – адвокатска кантора Христо Василев разполага с опитни юристи в област Търговско Право.