Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Не може да бъде вписано в търговския регистър като едноличен търговец лице, което е в производство за обявяване в несъстоятелност;

е невъзстановен в правата си несъстоятелен;

е осъдено за банкрут;

е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват: 1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер; 2. фирмата, под която ще се извършва дейността; 3. седалището и адресът на управлението на дейността; 4. предметът на дейност.  Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност. Вписването на ЕТ в ТР има оповестително действие и не се обнародва.

Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.Това е задължителен елемент от фирмата, но тя може да съдържа и други елементи. Субективното право на фирма възниква от регистрацията (и това се приема еднозначно за разлика от търговското качество) и трае до заличаването, тъй като то зависи от изпълняване на формална предпоставка, която е гаранция за публичност. Законът съдържа специални правила за прехвърлянето на търг. фирма на ЕТ. Има 2 хипотези:

  1. Когато се прехвърля търговското предприятие, с договор за прехвърляне на търговското предприятие може да се прехвърли и търговската фирма на ЕТ. Прехвърлителят трябва да даде съгласие за прехвърлянето на търговската фирма, което трябва да бъде включено в самия договор или да е отделно, но в същата форма (писмена форма с нотариална заверка на подписите).
  2. Фирмата се прехвърля и при наследяване, ако има наследници, които могат да продължат търговското предприятие, те могат да запазят търговската фирма на своя наследодател.

И в двете хипотези към прехвърлената или наследена фирма се добавя името на новия собственик. Прехвърлянето на фирмата се вписва в търговския регистър и се обнародва.

Когато ЕТ прекрати дейността си, не се извършва ликвидация както при търговските дружества. Когато ЕТ прекрати дейността си той като физическо лице запазва имуществото на търговското предприятие, докато целта на ликвидацията при търговските дружества е да се разпредели имуществото след прекратяването им. Ако дейността на ЕТ се прекрати поради смъртта му, то законът предвижда наследяване на търговското предприятие.

Обадете се днес на 0888 301 202, за да получите квалифицирана помощ при регистрацията на едноличен търговец.