Договорът за банков кредит е двустранен, възмезден, формален договор с който банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел при определени условия и срок, а заемателят да ползва сумата според уговореното и да я върне след изтичане на срока. Договорът за банков кредит е различен от заема за потребление. Банковият кредит не е реален договор за разлика от заема за потребление. Банковия кредит винаги е двустранен, възмезден и формален договор.

Банков влог е двустранен, възмезден, реален, неформален договор с който банката се задължава пази предадените и индивидуално определени вещи от влогодателя срещу възнаграждение. Банковия влог е винаги възмезден и двустранен за разлика от договора за влог по ЗЗД.