Банков Кредит – значение и видове

Има няколко вида банков кредит: търговски, потребителски, ипотечен, ломбарден (кредит, обезпечен със залог на ценни книжа или други движими активи).

Банковият кредит е най-разпространената форма за финансиране на бизнеса.

Той осигурява краткосрочно (до 1 г. и с определена цел – обикновено това са потребителски кредити отпускани на ФЛ), средносрочно (до 3 г.) или дългосрочно (инвестиционно) финансиране. Банката определя фиксиран период, за който се отпуска кредита. Задава се лихвен процент, срок и размер на разплащанията.

Всичко това определя банковия кредит като двустранен, възмезден и формален договор (в писмена форма).   

Банков кредит – Гаранции и Стратегии

Банката често изисква гаранции (обезпечение) от бизнеса за отпускането на кредит. Често обаче това са лични гаранции предоставени от предприемача.

Добра стратегия е да се тегли банков кредит за финансиране на инвестиции в дълготрайни активи. Като недвижимите имоти, земя, машини. Банките таксуват подобни кредити с по-нисък лихвен процент. Лихвеният процент може да бъде фиксиран (например 8% годишно върху непогасената сума) или променлив (когато лихвеният процент варира в зависимост от основния лихвен процент на Националната банка – БНБ).

Банковият кредит обаче осигурява по-малка гъвкавост от овърдрафта. Бизнесът се ангажира да посрещне изплащането на банковия кредит и лихвите – което трябва да направи независимо колко добри са приходите и паричните потоци на компанията. Внимание: неспазването на условията по банковия кредит може да доведе бизнеса ви до несъстоятелност.

Ограничения и изисквания

За отпускането на някои банкови кредити се налагат по-строги ограничения и мерки. Подобни банкови креди са отпусканите на работещи в банката администратори, акционери, счетоводители свързани с банката, надзорници на банковата дейност и др. В тези случаи трябва да има единодушно решение на колективния управленски орган на банката и шефа на вътрешната контролна служба, за да бъде отпуснат кредита.

Банков Влог (депозит) – значение и видове

Договорът за банков влог между влогодателя и банката се определя от чл.420 на Търговския Закон (ТЗ). Двата основни вида банкови влогове са обикновен и паричен. А според времетраенето на влога: срочен и безсрочен.

Основен влог

Според договора за обикновен влог, банката е задължена да съхранява и пази предадените й от клиента вещи и ценности срещу съответно възнаграждение. Банката няма право да ползва по никакъв начин предадените й на влог ценности.

Договорът е двустранен и възмезден. Реален, неформален и с продължително изпълнение. Може да бъде срочен и безсрочен.

Паричен влог

Договор, по чиято сила банката трябва да върне получената парична сума в същата валута и размер, заедно с уговорената лихва. Предмет на договора са само парични средства и се явява едностранен, реален, възмезден и формален. Освен това може да бъде както срочен, така и безсрочен

Юридическата страна на банковото кредитиране

Винаги се подсигурявайте максимално от правна гледна точка, когато прибягвате до толкова важна стъпка, като сключването на договор за банково кредитиране. Отдавна банките не използват евтини номера (поне по-големите) като пасажи с по-дребен шрифт. Договорът обаче е наистина масивен като обем и съществуват сериозен брой важни моменти вътре в него, които не бива да пренебрегвате с лека ръка.

Без значение дали сте физическо или юридическо лице или фирма, VD&A може да ви осигури нужната правна подкрепа и експертни знания за коректното подписване на договора ви за банков кредит. Търсете ни и ако имате юридически затруднения с вече сключен договор за банково кредитиране.