Дългогодишна кариера и безупречна репутация

Уважаеми клиенти, дългогодишната ми адвокатска практика е насочена към обслужване на клиенти в област гражданско право.

Ако сте в спор с друг човек или организация и смятате да потърсите съдебно решение, от изключително значение е да имате подкрепата на опитен адвокат в област гражданско право. Нашата адвокатска кантора притежава опита, както и самочувствието на огромен брой спечелени в съдебна зала дела.

Перфектната ни репутация през годините е стъпила върху високия професионализъм и успеваемост на адвокатите ни. Педантичната и добросъвестна подготовка, както и безкомпромисната отдаденост на каузата на клиента ни печелят делата. Ние не разчитаме на случайност или късмет, а сами изграждаме успехите си. Притежаваме логистичният ресурс да се справим с много големи случаи, но отделяме същото внимание на всяко дело, без значение дали ще се гледа пред окръжен съд, апелативен съд, конституционен съд или европейска съдебна институция.  

Предоставяме консултации и правна помощ при изготвянето на различни видове граждански договори, защита на субективни граждански права, поставяне под запрещение, попечителство, безвестно отсъствие и др. Имаме голям опит и специализация в създаването на сдружения с идеална цел.

Адвокат гражданско право

Предлагаме правна помощ и представителство в процедурата  по регистрация на сдружения с идеална цел и фондации пред съответния окръжен съд. Осъществявам правни консултации, становища и процесуално представителство относно: 

 • Субективни права. Субективно право и право на иск;
 • Лични неимуществени права. Гражданско-правна защита на личността;
 • Злоупотреба с право;
 • Защита на субективните права;
 • Защита на субективните права: самозащита на правата. Неизбежна отбрана, крайна необходимост, самопомощ;
 • Правоспособност и  Дееспособност на физическите лица;
 • Видове запрещения, ред за поставяне под запрещение и за вдигане на запрещението; 
 • Настойничество и попечителство. Орган по настойничеството и
 • Попечителството;
 • Актове за гражданско състояние. Процедура по издаване. Поправки. Промени;
 • Безвестно отсъствие и обявяване на смърт;
 • Юридическо лице. Представителство на юридическите лица;
 • Юридически лица с нестопанска цел. Сдружения. Фондации. Юридически лица с нестопанска цел в частна и в обществена полза.
 • Ценни книги. 
 • Правни сделки и Форма на сделките. 
 • Недействителност на сделките. Видове недействителност: нищожност, унищожаемост, частична недействителност, висяща недействителност;
 • Представителство. Упълномощаване;
 • Възникване и прекратяване на представителната власт. Преупълномощаване. 
 • Погасителна давност и продължителност на давностните срокове.