Дружеството сменя своя собственик с прехвърляне на дружествените дялове. Гражданственост в обществото е придобило понятието покупко-продажба на фирми. Дружественият дял може да се прехвърля възмездно или безвъзмездно, както и да се наследява.

Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.