Дружествени дялове (ДД) определение

Дружествени дялове. Всяка фирма има капитал формиран от съдружниците при създаването й. Това може да са парични или непарични средства (имоти). Дружествен дял е частта от капитала, с който всеки съдружник участва във фирмата. Той се измерва в левове.

ООД-то има 2-ма или повече собственици на капитала. ЕООД-фирмата има едноличен собственик. Въпреки това ТЗ позволява при формиране на ЕООД, капитала да се раздели на дялове. Това се прави в случай, че в определен момент от бъдещето, едноличният собственик реши да има съдружници, т.е. преобразува ЕООД-то в ООД. Така се улеснява продажбата на дяловете.  

Процедура по прехвърляне на друж. дялове от ООД

ДД могат да се прехвърлят и наследяват. Това може да се  случи ако напусне съдружник, има преразпределение на дялове или ООД-то се продава. Без значение какъв е случая, за процедурата е необходима нотариална заверка на подписите по договора. Той може да е за продажба или за дарение.

Пазарната стойност на ДД може и да не съответства на номиналната им цена. Но за да се спести от нотариалната такса, много често се взима предвид номиналната цена. Договорът за продажбата на ДД задължително се вписва в Търговския Регистър (ТР). Едва след това новият съдружник придобива юридическа тежест във фирмата.

В ТР се вписват още:

– Молба за приемана на нов съдружник;

– Протокол за приемане на новия съдружник;

– Протокол за общо събрание(ОС) за нов дружествен договор;

– Декларация от Агенция по вписванията;

– и др. (потърсете експертите по Търговско Право (ТП) на адвокатска кантора Христо Василев за повече информация).

Продажба на ДД от ЕООД

Продажба на ДД от ЕООД се осъществява по 2 причини:

  1. Когато собственикът иска да продаде дяловете си на друго лице, за да го направи свой съдружник. Фирмата се преобразува от ЕООД – в ООД с 2-ма (или повече) съдружници.
  2. Когато собственикът на фирмата иска да продаде всичките си ДД на нов собственик. Новият собственик придобива 100% от капитала.

Задължителна документация по процедурата:  

  1. Протокол от ОС на ООД с точно определено съдържание:

– съгласие за продажба на ДД на новия ООД-съдружник (или новия ЕООД-собственик);

– съгласие за приемането му във фирмата;

– освобождаване на стария съдружник (само ако е продал всичките си дялове);

– отразяване на направените промени

  1. Нов дружествен договор на ООД-то или нов учредителен акт на ЕООД-то с вписани новите съдружници (или новия собственик) и подписите на всички съдружници.
  2. Договор за покупко-продажба, който е нотар.заверен.

Следва вписване  в ТР, което отнема отнема от 7 до 14 дни.

Такси по прехвърляне/продажба на ДД (държ. и нотариални)

Адвокатска кантора Христо Василев ще ви спести сериозен процент по таксите от продажбата (или прехвърлянето) на ДД на търг. ви дружество. Обадете ни се и опитните ни адвокати и експерти, специализирани от дълги години в сферата на ТП, ще осъществят за вас всички необходими стъпки, както по самата процедура, така и по по-следващото вписване в ТР.

*Легенда:

ДД – Дружествени дялове  

ОС – Общо Събрание

ТЗ – Търговския Закон

ТР – Търговския Регистър

ТП –Търговско Право