Като специалист в семейно и наследствено право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В своята адвокатска практика натрупах огромен опит и предоставям правна помощ и съдействие при осъществяване на консултации по новия Семен кодекс в сила от 21.12.2010г., при изготвяне на брачни договори, разводи по взаимно съгласие и исков ред, искове за произход, осиновявания на деца, припознаване, приемане, отказ от наследства, делба на наследства, изготвяне на завещания и други. Осъществявам експресни разводи в различни населени места в София област.

Адвокат семейно и наследствено право.

Правни консултации, становища, процесуално и правно представителство по спорове относно:

 • Искове за установяване на произход.
 • Произход. Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването. Оспорване на припознаването.
 • Осиновяване. Пълно и непълно  осиновяване.
 • Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права.
 • Лишаване от родителски права. Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката.
 • Развод по исков ред.
 • Развод по взаимно съгласие.
 • Настойничество и попечителство. 
 • Наследяване по закон.
 • Наследяване по завещание. Способност за разпореждане чрез завещание.
 • Форма на завещанието. Нотариално завещание.
 • Възстановяване на запазената  част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение.
 • Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието.
 • Приемане и отказ от наследство.
 • Отказ от наследство. Делба на наследство. Видове. Делбена маса. Дялове.
 • Съдебна делба. Фази на съдебната делба.