Предлагам на вашето внимание правни услуги в областта на облигационното право. Изготвям различни видове граждански и търговски договори. Предоставям консултации и правна помощ при събиране на вземания и удовлетворяване на интереса на кредиторите. Предварително проучване на имуществото и финансовото състояние на длъжниците. Притежавам огромен опит в сферата на събиране на забавени плащания по договори, фактури, записи на заповед и др.

Много често се налага да използвам разнообразни и ефективни способи за събиране на вземания – водене на мотивиращи преговори с длъжника, изготвяне на нотариални покани,  светкавични предварителни обезпечителни мерки които да мотивират длъжника за незабавно плащане, издаване на заповеди за незабавно изпълнение, нотариално заверени договори за заем, предявяване на съдебни искове и събиране на вземания в производство по несъстоятелност. Считам, че в настоящата сложна икономическа ситуация притежавам необходимия опит и инструментариум за събиране на всяко вземане.

Адвокат облигационно право и събиране на вземания

 • Предоставям правни консултации, становища и процесуално представителство относно: 
 • Договори – сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори;
 • Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки;
 • Преддоговорни отношения; Предварителен договор;
 • Договор в полза на трето лице; Даване вместо изпълнение (datio in solutum);
 • Прихващане на насрещни задължения (компенсация); Прехвърляне на вземане – цесия;
 • Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението;
 • Виновна невъзможност за изпълнение на задължението; Забава на кредитора. Разваляне на двустранни договори; 
 • Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението;
 • Договорната отговорност; Неустойка, Задатък;
 • Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор;
 • Суброгация, Солидарност; Обезпечения на вземанията; 
 • Отменителен иск; Поръчителство; Ипотека;
 • Залог; Договор за продажба; 
 • Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
 • Договор за дарение; Договор за наем; Договор за аренда;
 • Договор за изработка; Договор за заем;Договор за поръчка;
 • Договор за възлагане на управление (мениджерски договор); Договор за влог;
 • Договор за дружество; Водене на чужда работа без поръчка ;
 • Непозволено увреждане, Неизбежна отбрана и крайна необходимост