Запис на заповед (ЗЗ) и менителница – прилики и разлики

Запис на заповед и менителница са извънсъдебни изпълнителни основания(ИИО). Формални едностранни сделки.

ЗЗ произлиза (исторически) от менителницата, но намира по-обширно приложение. При ЗЗ издателят и платецът съвпадат. Така взаимоотношението е между 2, а не между 3 лица, както е при менителницата. ЗЗ е обещание за плащане, докато менителницата е нареждане за плащане.

Запис на заповед

ЗЗ определение: абстрактна едностранна сделка, при която издателят обещава да плати съответна сума пари на поемателя на падежа.

ЗЗ съдържание:

 1. Име на документа: „Запис на заповед“. Името трябва да се споменава и в текста на документа. Име и съдържание на документа – на един и същ език.
 2. „Обещание“ за заплащане на съответната сума пари (като сумата се изписва с думи, с цифри или и по двата начина.
 3. Дата на изплащане на дължимата сума (Падеж).
 4. Местоположение на плащането.
 5. Трите имена на лицето, на което трябва да се плати.
 6. Дата и място на сключване на сделката.
 7. Подпис на издателят.

Менителница

Менителница определение:  е ценна книга за плащане без условия (ЦК) и формална едностранна сделка.  С нея издателят нарежда на платеца да заплати съответна сума на поемателя на менителницата. Т.е. тук в правни отношения влизат 3 лица, между които се уреждат определени парични вземания. Менителницата е писмен документ.

Съдържание (реквизити) на менителница:

Менителницата е писмено изразяване на волята на издателя, която трябва да съдържа няколко задължителни елемента. Ето кои са те:

 1. Заглавие „Менителница“ + съдържание на името и в самия текст.
 2. Каква точно сума трябва да заплати платеца на поемателя – посочена в един от трите варианта: с цифри, с думи или и с двете.
 3. Трите имена на платеца.
 4. Дата на изплащане на дължимата сума (Падеж).
 5. Трите имена на поемателя.
 6. Кога и къде (дата и място) е издадена менителницата.
 7. Собственоръчен подпис на издателя (самия документ не е необходимо да е ръчно написан).

Чек

Също като ЗЗ, чекът също е производно на менителницата. Ценна книга(ЦК), за която се прилагат субсидиарно правилата на менителницата. Спада към групата на ИИО. Прилича на менителницата и по броя на участващите в сделката лица, които са 3: издател, платец и поемател.

Основни характеристики:

Чекът е ЦК, която може да е поименна, на заповед или на приносител. Ако имате чек издаден за определено лице – е на заповед. Ако има включена изрична клауза „не на заповед“ – е поименен. Ако в чека липсва името на поемателя – е на приносителя.

Чекът е платежно средство и платец може да бъде само банка. По чек няма лихви заради краткосрочното разплащане. Издател на чек може да бъде всяко дееспособно лице. 

ИИО в международното правно пространство

Необходимо е да се знае, че материята на менителница, ЗЗ и чек не се тълкува еднозначно в международното право. Най-вече заради абстрактният характер на сделките. Има приети няколко конвенции по въпроса, най-известни от които са 3-те Женевски. България не е страна по тях, но текстовете в нашето законодателство са съгласувани с това на ЕС.

В България законовата тежест и уредбата на менителница, ЗЗ, чек – се тълкуват от ТЗ (глава: 30 и 31).

Ако се нуждаете от консултация с тесен специалист в област Търговско право, може да потърсите услугите на адвокатска кантора Христо Василев. Това е доказана през годините юридическа кантора, в която адвокатската професия упражняват едни от най-добрите и уважавани правни експерти в България.