Дългогодишната ми адвокатска практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на наказателното право. Оказвам правна помощ и наказателноправна защита на обвиняеми и заподозрени по наказателни дела – сключване на споразумения с прокуратурата, защита при вземане на мерки за неотклонение, защита при привличане на обвиняем и адвокатска защита в досъдебни и съдебни наказателни производства

Адвокат наказателно право

Предлагам правни консултации и наказателноправна защита относно:

 • Наказателноправните норми. Действие на наказателноправните норми по отношение на лицата и във времето.
 • Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост.
 • Субективната страна на престъплението.
 • Стадии на умишленото престъпление.
 • Съучастие в престъпление.
 • Множество престъпления и усложнена престъпна дейност.
 • Съвкупност от престъпления и рецидив.
 • Наказателна отговорност и наказание.
 • Принципи за определяне на наказанието.
 • Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание.
 • Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание.
 • Престъпления против Република България.
 • Престъпления против телесната неприкосновеност на човека. Престъпления против живота.
 • Престъпления против здравето.
 • Престъпления против свободата на човека. Престъпления против честта, достойнството и доброто име.
 • Престъпления против половата неприкосновеност на човека и против половата нравственост.
 • Престъпления против правата на гражданите.
 • Престъпления против собствеността.
 • Присвоявания. Обсебване и длъжностно присвояване.
 • Измама и документна измама.
 • Изнудване. Злоупотреба с доверие, отношение към измамата.
 • Вещно укривателство. Унищожаване и повреждане на чужди вещи.
 • Престъпления против стопанството. Общи стопански престъпления и престъпления против кредиторите. Престъпления в отделните стопански отрасли. Престъпления против паричната и кредитната система.
 • Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.