На 01 януари 2008 г. влезе в сила Законът за Търговския регистър, който урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него. Така въведеният нов ред за регистрация и справки се отнася само за търговците, не и за ЮЛНЦ. За тях продължава да се водят съдебни регистри към окръжните съдилища, в които биват вписани при учредяването си и в които се отразяват последващи промени в статута им, както беше до сега.

Със закона се създаде Търговски регистър, който е единна централизирана електронна база данни, в която ще се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, обстоятелства, отнасящи се за тях и ще се обявяват актове, когато това е посочено в ЗТР или в други закони. Всяко търговско дружество, ЕТ или клон на чуждестранен търговец, което се учредява след влизане в сила на закона е длъжно да поиска да бъде вписано в регистъра, като заяви съответните обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове. Срокът за това е 7-дневен от настъпването, съответно от приемането им, освен ако със закон не е определен друг.

Предлагам пълно съдействие и правна помощ за стартиране на вашия бизнес. Ще регистрирам експресно вашата фирма в търговски регистър на Агенция по вписванията. Ще ви посъветвам кой е най – добрия вариант за вас – да регистрирате едноличен търговец, дружество с ограничен отговорност, акционерно дружество или гражданско дружество. Ще регистрирам вашето дружество по закона за данък добавена стойност и ще ви препоръчам най-добрия и изгоден вариант за счетоводно обслужване на вашата фирма. Мога да предоставя правна помощ и подготовка на всички документи за отпускане на финансова субсидия по европейските структурни и кохезионни фондове. За действащи търговци предлагам пререгистрация, вписване на промени, прехвърляне на дружествени дялове, смяна на управител, вписване на прокурист, заличаване на ЕТ, ликвидация, несъстоятелност на дружества и други.

От 01.01.2012 г. влиза в сила промяна съгласно която когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Заявителят не е длъжен да внася нова държавна такса както беше до момента. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТР.