Данъчно право и данъчен адвокат

Уважаеми клиенти,

Имам честта да ви запозная с услугите, които предлагаме в област данъчно право. Нашата кантора е специализирана в консултиране на бизнеса и защита на неговите данъчни интереси. Всеки бизнес има нужда от компетентна правна помощ в тази толкова важна материя, касаеща приходите и разходите на компаниите. Голяма роля в тази сфера играе правилното взаимодействие и комуникация с данъчната администрация. В нашата дългогодишна дейност сме защитили интересите на стотици компании и сме ги насочили правилно в тяхното данъчно отчитане и облагане. Мога да обещая, че всеки наш клиент получава дължимото внимание, грижа и разбиране за неговите проблеми. Не всичко зависи от нас, но ние отдаваме в пълна степен цялото си старание и професионална помощ за клиента.

Услугите, които предлагам:

С удоволствие ще ви запозная с услугите и сферите на консултантска дейност в данъчното право, които предлагаме:

Адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии, и проверки. Възстановяване на ДДС, определяне на размера на данъци при търговски сделки. Регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу данъчно – ревизионни актове, обжалване на административно наказателни постановления от НАП и др. Предлагам гъвкави съвети на търговците за осъществяване на ефективни данъчни стратегии, успешна данъчна политика на фирмата и в крайна сметка законно спестяване на дължими данъци. Богата съдебна практика и много успешно разрешени случаи в област данъчно право.

Данъчно-правни консултации, становища, правно и процесуално представителство по спорове относно:

 • Данъчни задължения. Изпълнение на задълженията.
 • Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки.
 • Принудително изпълнение на данъчните задължения.
 • Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване.
 • Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки.
 • Ревизионни актове. Обжалване по административен ред.
 • Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване.
 • Данък върху недвижимите имоти.
 • Данък върху добавената стойност.
 • Данъчна регистрация. Обект на облагане с данък върху добавената стойност.
 • Данък върху добавената стойност за възстановяване. Документация и отчетност.
 • Правен режим на акцизите.
 • Данъчни задължения на чуждестранни лица.
 • Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове.
 • Данъчни нарушения и наказания.
 • Корпоративното подоходно облагане.
 • Данък върху общия доход. Облагаеми и необлагаеми доходи.
 • Данък върху наследствата.
 • Данък при придобиване на имущества.
 • Данък върху превозните средства /МПС/.