Данъчен адвокат

Пандемията от Covid-19 доведе до промени в данъчното законодателство, както за физическите лица, така и за фирмите в България. Спазването на изискванията на данъчните институции е сериозна отговорност. Особено за компаниите, които развиват международна дейност. 

Аз и данъчните експерти на адвокатска кантора “Христо Василев”сме готови да ви окажем съдействие при планирането на данъчната ви политика. Данъчните ни услуги обхващат, както български, така и чуждестранни фирми (и граждани).

Моите решения и съвети са базирани на знания, изпитани през годините ми опит в тази сфера.  

Сред клиентите ми има предприемачи, хора на изкуството, артисти, спортисти, професионалисти от всички сфери на живота. Цели семейства се ползват от моите услуги. Корпоративните ми клиенти са сред водещите брандове в редица индустрии.

Услугите, които предлагам:

Адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии, и проверки. Възстановяване на ДДС, определяне на размера на данъци при търговски сделки. Регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу данъчно – ревизионни актове, обжалване на административно наказателни постановления от НАП и др. Предлагам гъвкави съвети на търговците за осъществяване на ефективни данъчни стратегии, успешна данъчна политика на фирмата и в крайна сметка законно спестяване на дължими данъци. Богата съдебна практика и много успешно разрешени случаи в област данъчно право.

Данъчно-правни консултации, становища, правно и процесуално представителство по спорове относно:

 • Данъчни задължения. Изпълнение на задълженията.
 • Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки.
 • Принудително изпълнение на данъчните задължения.
 • Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване.
 • Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки.
 • Ревизионни актове. Обжалване по административен ред.
 • Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване.
 • Данък върху недвижимите имоти.
 • Данък върху добавената стойност.
 • Данъчна регистрация. Обект на облагане с данък върху добавената стойност.
 • Данък върху добавената стойност за възстановяване. Документация и отчетност.
 • Правен режим на акцизите.
 • Данъчни задължения на чуждестранни лица.
 • Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове.
 • Данъчни нарушения и наказания.
 • Корпоративното подоходно облагане.
 • Данък върху общия доход. Облагаеми и необлагаеми доходи.
 • Данък върху наследствата.
 • Данък при придобиване на имущества.
 • Данък върху превозните средства /МПС/.