Уважеми клиенти,

Адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност, определяне на размера на данъци при търговски сделки, регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу данъчно – ревизионни актове, обжалване на административнонаказателни постановления от НАП и др. Предлагам гъвкави съвети на търговците за осъществяване на ефективни данъчни стратегии, успешна данъчна политика на фирмата и в крайна сметка законно спестяване на дължими данъци. Богата съдебна практика и много успешно разрешени случаи.

Адвокат данъчно право

 • Данъчно-правни консултации, становища, правно и процесуално представителство по спорове относно:
 • Данъчни задължения. Изпълнение на задълженията.
 • Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки.
 • Принудително изпълнение на данъчните задължения.
 • Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване.
 • Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки.
 • Ревизионни актове. Обжалване по административен ред.
 • Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване.
 • Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове.
 • Данъчни нарушения и наказания.
 • Корпоративното подоходно облагане.
 • Данък върху общия доход. Облагаеми и необлагаеми доходи.
 • Данък върху наследствата.
 • Данък при придобиване на имущества.
 • Данък върху превозните средства /МПС/.
 • Данък върху недвижимите имоти.
 • Данък върху добавената стойност.
 • Данъчна регистрация. Обект на облагане с данък върху добавената стойност.
 • Данък върху добавената стойност за възстановяване. Документация и отчетност.
 • Правен режим на акцизите.
 • Данъчни задължения на чуждестранни лица.
 • Международно двойно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.