Уважаеми клиенти, като тесен специалист във вещно право предлагам на вашето внимание правно обслужване в тази област. В годините на инвестиционен бум през периода 2004-2008 обслужвах строителни компании и придобих огромен опит в сделки с недвижими имоти, съдебни спорове и вещноправни отношения. Познавам добре съдебната практика във вещноправната материя. 

Адвокат Вещно право

Правно обслужване и съдействие при осъществяване на сделки с недвижими имоти – изготвяне на нотариални актове, справки за тежести, проучване правата на праводателя – продавач, пълно проучване на архива на имотния регистър, снабдяване с удостоверение за тежести, данъчна оценка, удостоверение от кадастъра, осигуряване на нотариус за изповядване на самата сделка в точен час – бързо и експедитивно. Правно обслужване и проучване на недвижими имоти, обявени за продажба на публична продан по изпълнителни дела и имоти от дружества, обявени в ликвидация и несъстоятелност.

Правни услуги в сфера вещно право: 

 • Право на собственост. Ограничения на правото на собственост;
 • Държавна и общинска собственост;
 • Защита на правото на собственост;
 • Съсобственост;
 • Използване и управление на съсобствена вещ;
 • Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот;
 • Прекратяване на съсобствеността. Доброволна делба. Делба на съсобствен поземлен и жилищен имот;
 • Право на ползване; Право на строеж;
 • Разрешение за строителство. Завършване на строежа и разрешение за ползване;
 • Сервитутни права;
 • Право на надстрояване и пристрояване;
 • Актове за недвижими имоти. Констативни актове;
 • Придобиване на вещни права чрез правни сделки;
 • Придобиване по наследство;
 • Придобиване на държавни и общински имоти;
 • Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК;
 • Партида на недвижим имот; Актове, подлежащи на вписване;
 • Вписване в имотен регистър. Вписване по ЗС;
 • Отказ от вписване. Обжалване на отказа;
 • Кадастър;
 • Етажна собственост, понятие, възникване;
 • Управление на етажната собственост;
 • Подробни устройствени планове, същност, видове;
 • Създаване, одобряване и изменение на влезли в сила устройствени планове;
 • Застрояване на населените места. Видове застрояване. Строителна забрана;
 • Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. Уредба, основания, процедура;
 • Обезщетяване при отчуждаването. Обезщетяване при отпадане на отчуждаването;
 • Придобиване на недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица.