Цели на ГПП

Гражданско процесуалното право (ГПП) е съвкупност, система от правови норми, които регулират обществените отношения и осъществят правосъдие в гражданските дела. Тези отношения определят процесуалния ред при производство в гражданските дела, установени от гражданско процесуалния кодекс (ГПК).

През целият ни живот попадаме в различни битови ситуации и проблеми, които нерядко водят до разрешаването им в Съда. Различните спорни ситуации изискват индивидуален подход – емоционален и професионален, психологически и добре обмислен. Талантът и опита на юриста гарантират правилния избор на стратегия в Съдебна зала.

Притежавам огромен опит и богата практика в гражданския процес. Имам процесуален талант при събиране на доказателства и успешна защита на тезата на клиента в съда. Доказателство за това са стотиците успешно спечелени дела. Моите клиенти са предимно такива, които търсят динамична, гъвкава и успешна процесуална защита по сложни дела. През 2015г. успешно завърших докторантура по граждански процес в СУ „Св. Климент Охридски”. Темата на моята дисертация е „Доказването във въззивното производство на съдебния исков процес”.

Адвокат граждански процес

Процесуално представителство и защита пред съд и арбитраж по различни видове съдебни дела – търговски, граждански, трудови, административни и данъчни. Осъществявам процесуално представителство и защита пред български и международни съдебни институции – Европейския съд по правата на човека, Съдът на Европейския съюз и други международни съдилища и арбитражи. Извършвам следните услуги:

  • Правно посредничество и консултантска дейност при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове; 
  • Процесуално представителство пред Арбитраж и съд; 
  • Събиране на доказателства и провеждане на успешна процесуална линия на защита в гражданския процес;
  • Обезпечително производство за обезпечаване на бъдещи и предявени искове; 
  • Светкавични предварителни обезпечителни мерки за бъдеща реализация на иска – запор, на банкови сметки и движимо имущество, възбрана на недвижими имоти, спиране от движение на МПС и др. 
  • Въззивно и касационно обжалване. Представителство пред въззивна и касационна инстанция.
  • Осъществяване на  охранителни, регистърни и изпълнителни производства пред пред съответните институции;
  • Образуване на изпълнителни производства за събиране на вземания. Защита срещу принудително изпълнение.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА №1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.