Какви са целите на Гражданско процесуално право?

Гражданско процесуално право (ГПП) е сбор от правови норми, които регулират обществените отношения. ГПП е правова система, която осъществят правосъдие в гражданските дела, определяйки процесуалния ред установени от гражданско процесуалния кодекс (ГПК).

Животът ни е низ от ситуации и проблеми, които понякога се налага да бъдат разрешени в Съда. Индивидуалният подход е задължителен за всеки казус. Това, което гарантира правилния избор и успеха в съдебна зала, е опита на юриста. 

Моят опит в ГПП

Притежавам сериозен опит и разнообразна практика в гражданския процес. Имам процесуален талант при събирането на доказателства и прилагането на успешна защита на тезата на клиента в съда. В резултат на което, бих могъл да се похваля със стотици спечелени дела. Болшинството ми клиенти предпочитат динамичната, гъвкава и успешна процесуална защита. През 2015г. завърших докторантурата си по граждански процес в СУ „Св. Климент Охридски”. Тема на дисертацията ми: „Доказването във въззивното производство на съдебния исков процес”.

Адвокат граждански процес

Процесуално представителство и защита пред съд и арбитраж по различни видове съдебни дела – търговски, граждански, трудови, административни и данъчни. Осъществявам процесуално представителство и защита пред български и международни съдебни институции – Европейския съд по правата на човека, Съдът на ЕС и други международни съдилища и арбитражи.

Предлагам следните правно-процесуални услуги:

  • Процесуално представителство пред Арбитраж и съд; 
  • Правно посредничество и консултантска дейност при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове; 
  • Събиране на доказателства и провеждане на успешна процесуална линия на защита в гражданския процес;
  • Образуване на изпълнителни производства за събиране на вземания. Защита срещу принудително изпълнение.
  • Обезпечително производство за обезпечаване на бъдещи и предявени искове; 
  • Светкавични предварителни обезпечителни мерки за бъдеща реализация на иска – запор, на банкови сметки и движимо имущество, възбрана на недвижими имоти, спиране от движение на МПС и др. 
  • Въззивно и касационно обжалване. Представителство пред въззивна и касационна инстанция.
  • Осъществяване на  охранителни, регистърни и изпълнителни производства пред пред съответните институции.