Има ли разлика между търговска ликвидация (ТЛ) и търговска несъстоятелност (ТН)?

Нека започнем с изясняване на разликата между ликвидация на търговски дружества и несъстоятелност. Защото незапознатите  в детайли с ТЗ (Търговския закон) често бъркат двата термина. А разлика има и тя е съществена.

При несъстоятелност има задължително принудително производство. Докато при ликвидация производството е доброволно и се приема, че активите на длъжника ще бъдат достатъчни да се разплати с кредиторите си.

При ТН се води състезателно производство с по-широки правомощия на съда и търговецът има ограничени възможности да се разпорежда с имуществото си (а в някои случаи е и с напълно спрени правомощия). При ТЛ това не е така и търговецът има възможност да се разпорежда с активите си. Съществува и определена възможност за продължаване на дейността на Търговското дружество (ТД) и излизане от производството.

Ликвидация на търговски дружества (ЛТД) – значение

Когато едно дружество прекрати търговската си дейност и юридическото лице (ЮЛ) изчезне като търговски субект, започва производство по ликвидация. Както вече беше упоменато, ЛТД е доброволно (охранително) производство. Съдът не ръководи процедурата и много рядко се намесва в нея. Същността на това производство е ТД да осребри имуществото си за да може да погаси дълговете си към кредиторите. Това се прави в интерес на акционерите (или съдружниците). След разплащането с кредиторите, останалия актив се разпределя между тях. Ликвидацията е универсално защитно средство за всички търг.дружества.

По време на ликвидация на мястото на управленските органи на ТД се назначава ликвидатор (или ликвидационна комисия). Ликвидаторът движи цялата процедура по погасяване на задълженията. Той се грижи и за вземанията по висящи дела (ако има такива).

Основни етапи при Ликвидация на търговски дружества

  1. Начало

Прекратяване дейността на ТД и назначаване на ликвидатор/и.

  1. Доклад за състоянието към момента на прекратяване на дейност

Изготвя се доклад за имущественото състояние на ТД от ликвидатора, който се представя на  ръководството в лицето на съдружници или акционери. В края на годината се изготвя счетоводен отчет.

  1. Същност

Основната цел на всяка ликвидация е удовлетворяване на задълженията към кредиторите. Това означава разпродажба на имуществото на дружеството за да се съберат необходимите парични средства. За целта всеки кредитор предявява вземанията си пред ликвидаторите.  

  1. Край

Когато целта на ликвидацията е изпълнена, изплатени са всички задължения към кредиторите и са събрани вземанията – се създава крайния баланс. Върху този баланс съдружниците (или акционерите) си разпределят останалото имущество. Това се случва не по-рано от 6 месеца след като кредиторите са получили покана да изискат вземанията си. Тогава ликвидаторът изпраща заявление до съда, с което заличава ЮЛ от Търг. регистър. Ако учредяването е било обнародвано в Държавен в-к, ликвидацията на ТД също подлежи на обнародване.

Комплексно правно обслужване на търговски дружества

Адвокатска кантора Христо Василев предлага комплексно правно обслужване на търговски дружества. Нашите адвокати притежават дългогодишен опит в сферата на корпоративното право. абонаментно правно обслужване; учредяване и регистрация на търговски дружества; правно обслужване на работодатели; изготвяне и консултация при сключване на трудови договори; сделки с недвижими имоти; осъществяване на инвестиции и мн.др.