Ликвидацията на търговско дружество е е последния етап от неговото съществуване когато то прекратява дейност, но продължава да съществува в правния мир като юридическо лице като на мястото на управителните органи се назначава ликвидатор или ликвидатори /ликвидационна комисия/, който изпълнява задълженията и събира вземанията по висящи правоотношения.

Същността на ликвидацията включва действия по изпълнение на задълженията, събиране на вземанията и превръщане на имуществото в пари. Ликвидацията се различава съществено от несъстоятелността по своята цел. Ликвидацията е в интерес на съдружниците или акционерите, тъй като по правило дружеството има достатъчно имущество да удовлетвори кредиторите. Целта на ликвидацията е имуществото да се разпредели между съдружниците и акционерите.

При несъстоятелността няма достатъчно имущество за кредиторите и целта е да се защитят техните интереси, да се разпредели наличното имущество справедливо между тях. Производството по ликвидация завършва с подаване на заявление от ликвидатора до съда за прекратяване на юридическото лице и заличаването му от търговския регистър. Съществуват и определени възможности за продължаване дейността на дружеството и излизане от ликвидационното производство.