Застрахователен адвокат

Застрахователните компании често разчитат на незнанието на хората или липсата на финансови възможности за ползване на правна помощ при предявяване на съдебни искове и претенции за справедливи застрахователни обезщетения. Застрахователите занижават обезщетенията или отказват тяхното изплащане, позовавайки се на мъгливи причини. Изтъкването на пропуски от страна на правоимащите лица е друг метод, който използват. Отказите на застрахователните компании са необосновани и често неясно формулирани. Самите компании изготвят вътрешни експертизи, които са необективни и нереални и се позоват на тях при изплащане на обезщетенията.

Моят опит

Христо Василев - застрахователно право
Процедурата за дерегистрация на МПС без задължителна застраховка – адв. Христо Василев пред Bloomberg

Придобих опит от кухнята в голяма застрахователна компания по ликвидация на щети, определяне на обезщетения и регресни искове. Благодарение на моя опит като правен експерт в „ДЗИ Общо застраховане” АД спечелих много застрахователни дела. Всичко това ми позволява с увереност да твърдя, че познавам тънкостите на застрахователното право. Мога да ви предложа компетентно правно обслужване и предявяване на съдебни искове за изплащане на обезщетения по застрахователни договори. Най-важното е, че познавам механизма, по който застрахователните компании отказват да изплащат обезщетения и това ми дава предимство при водене на делата.

Потърсете правата си

Съдебната система защитава правоимащите лица и в момента обезщетенията, които съдът присъжда, са съобразени с европейските директиви. Например, при пътнотранспортно произшествие, от което е последвала смърт, при уважаване на иск, съдът би присъдил обезщетение, което варира между 100 000 и 120 000 лева (докато застрахователят ще ви предложи много по-малка сума). Винаги си заслужава, когато имате проблеми със застрахователите за получаване на застрахователно обезщетение, да се обърнете към компетентен адвокат или кантора, които да ви посъветват и напътстват при защита на вашите права и предявяване на застрахователни искове.

Адвокат “Застрахователно Право” услуги:

 • Застрахователен договор. Определение. Страни. Сключване. Правна характеристика.
 • Права и задължения на страните.
 • Форма на застрахователния договор. Реквизити. Влизане в сила. Изменение. Прекратяване.
 • Преддоговорна информация. Общи условия. Самоучастие.
 • Застрахователно правоотношение. Елементи. Премия. Риск. Обезпечение. Други права и задължения.
 • Съзастрахователен договор. Предназначение. Страни. Права и задължения.
 • 3астрахователно събитие. Застрахователна давност. Несеквестируемост.
 • Видове застраховане. Имуществено и лично. Доброволно и задължително.
 • Имуществено застраховане.
 • Настъпване на застрахователното събитие. Определение. Характеристика.
 • Задължение за съобщаване. Предотвратяване и ограничаване на вреди.
 • Застрахователно обезщетение. Възстановяване на вреди. Частично погиване.
 • Отказ за плащане на обезщетение. Прехвърляне на застрахователно имущество.
 • Встъпване в правата на застрахования.
 • Абонаментна застраховка. Застраховка срещу рискове на превоза.

Застраховка на правни разноски. Застраховка “Помощ при пътуване”. Застраховка Гражданска отговорност”.

 • Лично застраховане. Застраховки “Живот” и “Злополука”. Групово застраховане. Взаимно застраховане.
 • Застраховка “Живот” и “Злополука” върху трето лице.
 • Застраховка “Живот” и “Злополука” в полза на трето лице. Право на третото лице.
 • Приложимо право към застрахователните договори в рамките на ЕС и ЕИП.
 • Презастрахователен договор. Елементи на договора. Връзка със застрахователния договор.
 • Задължително застраховане. Видове задължителни застраховки. Договор за задължителна застраховка.
 • Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.
 • Задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз.