Уважеми клиенти,

Придобих опит от кухнята в голяма застрахователна компания по ликвидация на щети, определяне на застрахователни обезщетения и регресни искове. Благодарение на моя опит като правен експерт в „ДЗИ Общо застраховане” АД спечелих много застрахователни дела. Моят опит ми дава увереност да твърдя, че познавам тънкостите на застрахователното право и мога да предложа компетентно правно обслужване и предявяване на съдебни искове за изплащане на обезщетения по застрахователни договори. Най – важното е, че познавам механизма по който застрахователните компании отказват да изплащат обезщетения и това ми дава предимство при водене на делата. Много често застрахователните компании отказват по чисто формални причини изплащането на застрахователни обезщетения по различните видове застраховки – автокаско, гражданска отговорност, живот, имуществено застраховане и други..

Адвокат застрахователно право

В практиката застрахователните компании често използват незнанието на хората и разчитат на липсата на финансови възможности за ползване на правна помощ при предявяване насъдебни искове и претенции за справедливи застрахователни обезщетения. Застрахователите намаляват обезщетенията или отказват тяхното изплащане, позовавайки се на неясни причини или изтъкват пропуски от страна на правоимащите лица. Отказите на застрахователните компании са необосновани и често неясно формулирани. Самите компании изготвят вътрешни експертизи, които са необективни и нереални и се позоват на тях при изплащане на обезщетенията.

Христо Василев - застрахователно право

Съдебната система винаги подхожда защитава правоимащите лица и в момента обезщетенията, които съдът присъжда са съобразени с европейските директиви. Например при пътнотранспортно произшествие от което е последвала смърт застрахователятæник или по малка сума, докато съдът при уважаване на иск в същия случай би присъдил обезщетение което варира между 100000 и 120000 лева, когато не е налице съпричиняване. Винаги си заслужава когато имате проблеми със застрахователите за получаване на застрахователно обезщетение да се обърнете към компетентен адвокат или кантора, които да ви посъветват и напътстват при защита на вашите права и предявяване на застрахователни искове.

Предлагаме консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:

 • Застрахователен договор. Определение. Страни. Сключване. Правна характеристика.
 • Права и задължения на страните.
 • Форма на застрахователния договор. Реквизити. Влизане в сила. Изменение. Прекратяване.
 • Преддоговорна информация. Общи условия. Самоучастие.
 • Застрахователно правоотношение. Елементи. Премия. Риск. Обезпечение. Други права и задължения.
 • Съзастрахователен договор. Предназначение. Страни. Права и задължения.
 • 3астрахователно събитие. Застрахователна давност. Несеквестируемост.
 • Видове застраховане. Имуществено и лично. Доброволно и задължително.
 • Имуществено застраховане.
 • Настъпване на застрахователното събитие. Определение. Характеристика.
 • Задължение за съобщаване. Предотвратяване и ограничаване на вреди.
 • Застрахователно обезщетение. Възстановяване на вреди. Частично погиване.
 • Отказ за плащане на обезщетение. Прехвърляне на застрахователно имущество.
 • Встъпване в правата на застрахования.
 • Абонаментна застраховка. Застраховка срещу рискове на превоза.

Застраховка на правни разноски. Застраховка “Помощ при пътуване”. Застраховка Гражданска отговорност”.

 • Лично застраховане. Застраховки “Живот” и “Злополука”. Групово застраховане. Взаимно застраховане.
 • Застраховка “Живот” и “Злополука” върху трето лице.
 • Застраховка “Живот” и “Злополука” в полза на трето лице. Право на третото лице.
 • Приложимо право към застрахователните договори в рамките на ЕС и ЕИП.
 • Презастрахователен договор. Елементи на договора. Връзка със застрахователния договор.
 • Задължително застраховане. Видове задължителни застраховки. Договор за задължителна застраховка.
 • Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.
 • Задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения