Акционерно дружество (АД) е търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Ние ще ви асистираме при регистрацията на акционерното дружество пред компетентните държавни органи.

Акционерното дружество е корпоративно юридическо лице. То е капиталово дружество като капиталът е разделен на акции, а не на дялове, както при дружеството с ограничена отговорност. Неизпълнение на задължението за лоялност на акционера не е основание за неговото изключване. Капиталът при АД е цифрово изразена величина, която е константна и е равна на сумата от номиналната стойност на акциите.

Възникването на АД се свързва с образуването на Английската(1600г.)и Холандската(1602г.) източно индийска компания. Двеста години преди това на акционерен принцип е била учредена банката Св. Георги в Генуа през 1407г. Според други автори предшественик на АД е арабската “Маона” през ХІІІ–ХІVв.,чийто предмет на дейност е бил извършване съвместна дейност чрез събиране на  суми без означение за каква цел и каква е правно организационната форма. Като термин АД произлиза от “акция” (лат. actio), което означава претенция върху част от капитала и печалбата.

До началото на ХІХ в. АД е било по-скоро изключение. АД са се създавали по системата на октроиране (даване на привилегии за извършване на определен вид дейност). Тези привилегии са давани с акт на монарха, а и самите АД най-често са били под държавно ръководство. С промишлената революция се налага необходимостта от концентрация на големи капитали за реализиране на мащабните проекти. При учредяването намесата на държавата намалява и се ограничава само до даване на разрешение (разрешителна система), която по-късно се заменя от нормативната или нормативно контролната система.

За първи път АД е реглам. в Code Comerce -Франция от 1807,а по-късно и в Германия в ADHGB от 1870 г.

АД е търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. АД притежава родовите характеристики на ТД – то е корпоративно ЮЛ, но има и свои видови особености, които го разграничават от ООД:

а) то е капиталово дружество, но капиталът е разделен на акции, а не на дялове;

б) основният дружествен акт е Устав, а не дружествен д-р, въпреки че разликата е терминологична;

в) не се изисква лично участие на акционерите в дейността;

г) акционерите имат право на лихва върху вноската си;

д) акционерите нямат задължение за допълнителни вноски;

е) неизпълнение на задължението за лоялност не е основание за изключване.

Свържете се днес с нас за да получите квалифицирана помощ при регистрацията на акционерно дружество (АД).