Адвокатската ми практика е насочена към обслужване на клиенти в област административно право. Мотивиран съм да защитавам клиенти засегнати от административни грешки на държавната администрация – РИОКОЗ, КАТ, Главна инспекция по труда, министерства, агенции, откази за изплащане на субсидии от Държавен фонд „Земеделие” и много други.

Държавната регулация (в лицето на изброените по-горе служби и министерства) има силно въздействие върху бизнес операциите на фирмите и е решаващ фактор в корпоративното стратегическо планиране. Налаганите със сила действия на държавните агенции могат да нанесат съществени щети, да провалят обещаващи бизнес възможности и да застрашат с унищожение действащи фирми, и дори цели индустрии.

Адвокатска кантора Христо Василев работи с такива фирми и търговски организации по изготвянето на фундаментални стратегии, събирането на доказателства и аргументирането на печеливши тези, които да доведат до заслужената им реабилитация в независимия съд. Всички ощетени от държавни или общински органи на властта търговски организации могат да разчитат на нашата помощ!

Адвокат административно право

Правна помощ и съдействие при реализиране на отговорността на държавата и общините за вреди нанесени от администрацията. Изготвяне на жалби и представителство пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

Притежавам богат опит и много успешно разрешени случаи в практиката си. Предлагам правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:

 • Административни актове;
 • Условия за редовно действие на административни актове;
 • Недействителност на административните актове;
 • Административна принуда;
 • Административнонаказателна отговорност;
 • Вреди нанесени от държ. или общинска администрация
 • Издаване на индивидуални, общи и нормативни админ. актове.  
 • Оспорване на административни актове по административен ред;
 • Възобновяване на производства по издаване на административни актове;
 • Оспорване на административни актове пред първа съдебна инстанция.
 • Оспорване на основата на специална клауза;
 • Касационно производство
 • Отмяна на влезли в сила съдебни актове;
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
 • Въвеждане в действие на админ. актове и съд. решения;
 • Производство по установяване на админ. нарушения и налагане на админ. наказания;
 • Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство;
 • Възобновяване на административнонаказателни производства.
 • Въвеждане в действие на наказателните постановления на съдилищата по административнонаказателни дела;