Назначаване на прокурист – задължителна стъпка

Назначаване на прокурист (търг.управител) е задължителна стъпка и за двете търговски структури – ЕООД и ООД. Тя се обуславя от техните главни управителни структури. За ЕООД това е едноличният собственик на капитала. А за ООД – Управител и Общо събрание (ОС).

Според законът е възможно назначаването на повече от един прокурист(търг.управител) в дружество. Прокуристът е физ.лице (ФЛ) и най-често е или съдружник в дружеството, или едноличен собственик. При определени наложителни условия понякога се назначава и прокурист (търг.управител), който няма нищо общо с предприятието.

Основни функции и характеристики на прокуриста

  1. ФЛ, което се назначава от търговеца да управлява дружеството срещу възнаграждение. Сключва се договор, който може да бъде трудов или мандатен.
  2. Функциите на прокуриста са свързани основно с представителната част на дружеството. Представителната му власт покрива почти всички дейности на търговеца. Но не е неограничена и се свежда само до действия, и сделки с търговски характер. В това число влизат: сключване на застраховки, теглене на заем, подписване на договори за наем, предявяване на искове пред съответните органи и др.
  3. Прокуристът (търг.управител) не може еднолично да взима решения, които изискват намесата на собственика. Не може да преобразува предприятието или да създава ново. Няма право да отчуждава недвижими имоти на търговеца Не може да вменява права подобни на своите на трети лица (да назначава други прокуристи). Но по закон има право да упълномощава обикновени търговски пълномощници.
  4. Назначаването на прокурист (търговски управител на ЕООД/ООД) става в писмена форма и с нотариално заверени подписи. След което се вписва в Търговския Регистър (ТР) по заявка на търговеца.

Важно: всички договорени отношения, права и задължения между търговец и прокурист имат ограничено действие (без значение колко стриктно следват закона) и се свеждат до вътрешните им отношения в дружеството. По отношение на трети лица те нямат сила. Това означава, че ако прокуристът осъществи някаква промяна, която е позволена от закона, въпреки че собственика или ОС не са го упълномощили да я прави, промяната ще се зачете и ще бъде валидна. Затова подсигурете силна клауза за отговорност в договора на прокуриста спрямо дружеството (например, незабавна негова смяна), в случай на некоректни действия предприети от него.

Заличаване или смяна на търговски управител

Два са вариантите за смяна или назначаване на нов търговски управител (прокурист). Първият е с решение на Общото събрание (или едноличния собственик). Вторият е ако самият управител реши да се оттегли. Промяната се вписва със заявка в ТР и се зачита от момента на встъпване на новия управител.

Основни стъпки при промяна на търговски управител на дружество

  1. Протокол от решение на ОС (или решение на собственика ако дружеството е ЕООД).
  2. Освобождаване на стария управител и назначаване на нов с обикновено мнозинство (повече от половината от капитала на дружеството, а не на присъстващите на събранието).
  3. Вписване на назначеният управител (или управители) в Дружествения договор (Учредителен акт – ЕООД) на предприятието.
  4. Едновременна нотариална заверка на подписите и решенията от ОС (УА).
  5. Новият управител подписва декларация по ТЗ и Закона за ТР заедно с нотариално заверен спесимен.
  6. Вписване на промяната в ТР след подадена заявка от новия търг.управител. Ако става дума за добавяне на още един (нов) управител или управители, промяната може да се заяви от всеки от тях.

Назначаване на прокурист – всички необходими документи и процедури

Адвокатска кантора Христо Василев разполага със сериозен опит в област Търговско Право. Наши клиенти са големи корпорации и уважавани бизнес структури, които кантората ни обслужва в сферата на администриране, търговско право, инвестиции и др. Не се колебайте да ни потърсите ако ви трябва консултация или помощ при назначаване на прокурист. Нашите правни експерти ще оформят и подадат необходимите документи до съответните оторизирани органи. Ще бъдат спазени стриктно всички срокове и процедури. Нашият професионализъм означава спокойствие и благоденствие за вас.