Category Archives: Статии

Кой договор е трудов и кой граждански?

Трудов договор Трудовият договор е съглашение по силата на което едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице – да осигурява условия за извършването на работата и да заплаща …

Отговаря ли управителят за задълженията на управляваното дружество?

управител-на дружество-задължения

Въпрос и отговор Въпрос: Отговаря ли управителят на дружество за задълженията му? Отговор: Този въпрос следва да се разреши съгласно Указание №24-00-10/30-06-09 на изпълнителния директор на НАП във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на чл.19 от ДОПК. Това касае случаите, когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното …

Фондация (НПО)

създаване на фондация

Фондация и “офшорки“ Краят на офшорната ера – Стандартът за Автоматичен Обмен на Информация (или Common Reporting Standard (CRS)), FATCA и новите предизвикателства към финансовата и банковата тайна. Българска фондация – защо би могла да ви е необходима? Отдавна отминаха дните, когато банковата тайна беше възприета като неотменимо човешко право и икономически приоритет. След края …

Участие на International Emigration Expo 2016 – Киев, Украйна

International Emigration Expo

Екипът на кантората участва в Международното Имиграционно Експо (International Emigration Expo), което се проведе в гр. Киев, Украйна на 30.09.2016г. и 01.10.2016г., където нашият представител изнесе лекция на тема “Видове пребиваване на чужденци в България. Получаване на българско гражданство посредством извършване на инвестиции.“.

За плащането на застрахователни обезщетения

Коректни ли са застрахователите в България? Коректни ли са застрахователите в България , изплащат ли се навреме застрахователните обезщетения? Това са въпроси, които вълнуват всички, сключили застрахователни полици и претърпели вреди от застрахователни събития. За съжаление след претърпяване на вреди от застрахователно събитие е нелек пътя за получаване на обезщетение от правоимащите. Застрахованият трябва да …

Данъчна оптимизация; изграждане на фирмена данъчна стратегия

данъчна оптимизация

Краят на безконтролното харчене Днес всяка сериозна фирма изгражда комплексна данъчна стратегия, която да намали данъчната й тежест. Нарича се още “данъчна оптимизация”. Глобалната икономическа криза през 2008г. сложи край набезконтролното харчене на фирмите и на опиянението от инвестиционниябум. Главната задача в новата икономическа ситуация стана съхранениетона икономическия растеж и оцеляването при условията на нарастващамеждуфирмена …

Управление и събиране на вземания

Събиране на вземания в условия на глобална икономическа стагнация “Управление и събиране на вземания” – какво всъщност означава това? През призмата на вече отминалата Световна Икономическа Криза (и назряваща нова) особено важен и наболял е въпросът за разплащанията между стопанските субекти и така наречената “голяма междуфирмена задлъжнялост”. Влошената икономическа среда генерира множество забавени плащания и …

Лекция в Хонг Конг

лекция в Хонг Конг

Хонг Конг. Лекция на тема проидобиване гражданство за инвестиции и особеностите относими към притежателите на Британски паспорти от отвъдморските територии (British Overseas Teritorries). За повече подробности, моля посетете http://www.bulgarian-citizenship.org/hong-kong-2018 Последни новини от Хонг Конг (лято на 2019) Размириците от лятото на 2019 в Хонг Конг, изразяващи се в активни про-демократичн протести в Китайската автономна територия доведоха …