Author Archives: Василев

Общи правила при производство по несъстоятелност за всички страни от Европейската Общност (ЕО)

производство по несъстоятелност

Цел на процедурата ( Р№2015/848 ) Материалът запознава с уредбата на главните и вторични производства по несъстоятелност съгласно Регламент (ЕО) № 2015/848 на Съвета.  Той има върховенство над нормите на националните правни системи. Съдържащите се в него норми имат координационен характер за длъжници с имущество в различни държави-членки, което налага образуването на главно и вторично …

Застрахователно Обезщетение при Автомобилно Застраховане (ЗОАЗ)

обезщетение при автомобилно застраховане

При настъпване на застрахователно събитие за застрахователя възниква задължение да заплати на застрахования уговореното застрахователно обезщетение съгласно реда и условията, предвидени в Кодекса на застраховане (КЗ) и застрахователната полица. В много случаи застрахователят умишлено тълкува превратно условията по полицата и отказва изплащането на обезщетение. Кога застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение? Съгласно чл. 405, …

ЗОДОВ: Държавата е длъжна да възстанови равновесието ако ви навреди!

Конституция РБ

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) Конституция на РБ и Институт на Отговорността  Според Основният закон на Република България, Конституцията, Държавата може и трябва да носи отговорност ако с незаконни действия (или бездействия) нейни органи или служители са нанесли вреда на граждани или организации. Държавата е длъжна да възстанови равновесието от …

Нелоялна конкуренция и как да се защитим от нея?

нелоялна конкуренция

Същност (нелоялна конкуренция) Законът за защита от нелоялна конкуренция (ЗЗК) е „инструментът“, който служи на търговските организации за да се опазят от нерегламентираните опити на конкуренцията да ги победи на пазара. Всяко неспазване на общоприетите правила на бизнес конкуренцията, които нарушават ЗЗК, се определя като нелоялна конкуренция. Освен това съществуват и неписани правила на добросъвестна …

Данъчни облекчения за фирми и физически лица

данъци България

Първа част: Данъчни облекчения за фирми Данъчните облекчения в България не са мираж – те съществуват. И не са малко. Облекчения, които биха могли да ви спестят средства и да ви носят дивиденти. Прехвърлянето на печалбите в по-благоприятен данъчен режим е само една от опциите. В този материал ще се опитаме да ви запознаем с …

Ревизия от НАП? Не се стряскайте, вие имате права!

tax services

Данъчна култура… Много често в практиката на НАП данъчно задължените лица (физически и юридически) не са подготвени за изпълнението на ревизия по чл. 110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Не познават достатъчно коректно правата си, чрез които могат да се защитят. Нямат добре подготвен юридически екип, който да се грижи за тази специфична и много …