ВАС тълкувателно решение

ВАС с тълкувателно решение за управители на фирми и прокуристи, които укриват данъци

Налице е вече и тълкувателно решение на ВАС за срока необходим за съставяне на акт на нелоялните търговци по ЗЗП

Излезе дългоочаквано тълкувателно решение на Върховния Административен Съд (ВАС). Според него, ако сте управител на фирма, член на управителното тяло или назначен прокурист и сте пропуснали да обявите данни за данъчното състояние на фирмата, които биха ощетили държавата заради невъзможност да се съберат данъци и осигуровки – ще трябва да погасите задълженията си заедно с лихвите. ВАС прие и срок за съставяне на съответния акт на нелоялния търговец.

Тълкувателното решение на ВАС по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за дело №7/2019 г.  

Решението гласи:

„Отговорността по чл. 19, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на третото задължено лице включва установеното задължение за лихви на главния длъжник.

Сделки увреждащи имуществото на фирмата

Направените промени са по чл. 19, ал. 1 и 2. Според тях отговорност на управителя (прокуриста) може да се търси не само за укриване на данни, но и за сделки увреждащи имуществото на фирмата, заради които тя не може да си плати задълженията към държавата. Става въпрос за:

– сделки с плащания в натура или в пари от собственост на задълженото лице, които са с цел скрито разпределение на печалба (дивиденти);

– сделки свързани с отчуждаване на имущество. В това число фирмата(предприятието) на задълженото лице – ако отчуждаването е станало по значително занижена пазарна цена;

– осъществени действия, които са довели до допълнително обременяване с тежести  на имуществото на юридическото лице при обезпечаване на чужд дълг. След което е извършено осребряване в полза на третото лице.

Освен на управителя (прокуриста), отговорност за сделки увреждащи имуществото на фирмата ще се търси и на мажоритарни съдружници или акционери. В случай, че сделките са станали с тяхно решение и съгласие. Ако обаче по време на гласуването не са присъствали, не са гласували или са гласували „против“ – няма да им се търси отговорност.

„С особено мнение“

Според ВАС личната имуществена отговорност за задължения на фирма или предприятие (юридическо лице) – е случай с клеймо „екстраординарен“. Това е субсидиарна отговорност. Затова съдиите от ВАС, в тълкувателното си решение са подчертали, че принудителното изпълнение е насочено, първо, към имуществото на фирмата или предприятието (юрид.лице). Отговорността на третото лице ще бъде решена от Ревизионен акт.

Според тълкувателното решение прието от ВАС,  прегрешилите управители (прокуристи, пълномощници) на фирми и предприятия, ще плащат задълженията заедно с лихвите. Именно частта с лихвите се оказа „ябълката на раздора“, която разедини съдиите от ВАС. Решението бе прието, но десет от съдиите го подписаха с особено мнение. Техните имена са: Бисерка Цанева, Бисер Цветков, Василка Шаламанова, Донка Чакърова, Мариника Чернева, Румяна Лилова, Росица Драганова, Таня Комсалова, Тодор Петков и Свилена Проданова.

Какъв е срокът за съставяне на акт?

Ако сте участвали в нелоялни търговски практики, срокът да ви се състави акт за установяване на административно нарушение по Закона за защита на потребителите, стартира веднага след откриване на нарушителя (чл. 34, ал. 1 от ЗАНН).

Решението на Върховни Административен Съд е по тълкувателно дело №3/2019 г.

В тълкувателното решение на ВАС влизат актове издадени от председателя на КЗП (Комисия за защита на потребителите) за:

– серия от нелоялни практики (санкция: глоба от 500 до 15 000 лв);

– нелоялни търговски практики извършени от ЕТ и юридически лица (санкция: 1000 до 30 000 лв).

Откриването на нарушителя се извършва от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Когато разполагат с цялата информация по даден случай – от КЗП извършват съответните проверки за да установят нарушението и нарушителя. Това означава, че тримесечният срок по чл. 34, ал.1 – е започнал да тече, още преди да е издадена заповед по чл. 68л ЗЗП.

ВАС отхвърли исканията на Омбудсмана

Поставените от Омбудсмана на Р България 2 въпроса, свързани с разпоредби на  Закона за чужденците, бяха отхвърлени. Дело №1/2019 г. беше прекратено от ВАС.

За данъчни консултации, проблеми свързани с ревизии от НАП и др. – може да се свържете с нас ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *