данъчна оптимизация

Данъчна оптимизация; изграждане на фирмена данъчна стратегия

Краят на безконтролното харчене

Днес всяка сериозна фирма изгражда комплексна данъчна стратегия, която да намали данъчната й тежест. Нарича се още “данъчна оптимизация”. Глобалната икономическа криза през 2008г. сложи край набезконтролното харчене на фирмите и на опиянението от инвестиционниябум. Главната задача в новата икономическа ситуация стана съхранениетона икономическия растеж и оцеляването при условията на нарастващамеждуфирмена задлъжнялост и затруднено банково кредитиране. Търговцитесе замислиха сериозно за минимизиране на разходите и за съкращаване наработни места. Много от търговските субекти не издържаха и фалираха. ВБългария все още e недооценена нуждата от оптимизация на данъчнататежест и  дългосрочни стратегии за данъчно планиране. 

Данъчна оптимизация – предимства

В дребния и средния бизнес се наемат счетоводители  за стандартни ирутинни счетоводни действия, коeто в една динамична икономическаобстановка понякога носи определени негативи. Малките фирми укриватданъци чрез сенчестата икономика и незаконосъобразни методи, като честоизбират поведение на неизрядни данъчно задължени лица и се поставят врискова среда. Големите и сериозни дружества избягват това, катоизползват опита и знанията на консултантски фирми по данъчно планиране. 

В едрия бизнес, който често се обслужва от чуждестранни одиторскидружества се мисли в дългосрочен план. С колегите се шегуваме, чеданъците и смъртта са неизбежни. Както смъртта може чрез определенисредства да бъде отложена, така и заплащането на данъци може да серазпредели във времето, така че да разполагате с повече средства, скоито да увеличите икономическия растеж на своя бизнес. Това може да сеслучи напълно в съответствие с закона и неговите императивни разпоредби.Това явление се нарича “данъчна оптимизация”. Много честопредставителите на бизнеса пренебрегват възможностите на данъчнаоптимизация. Данъчната оптимизация често е мръсна дума и се бърка сданъчната измама, което означава отклонение от данъчно облагане снепозволени от закона средства. За да се постигне оптимизация наданъчната тежест или законно спестяване на данъци трябва да се познавамного добре закона за да се използват всички негови възможности, коитопредлага. Има се предвид не само вътрешното законодателство, но иевропейското право. 

Влиянието на Съда на ЕС

В последните години в нашето данъчно право бурно  навлязоха изапочнаха да се прилагат решенията на Съда на Европейския съюз. Тойтълкува и следи за спазването на общностното законодателство. За да сеосигури ефективното и еднакво прилагане на общностното право в рамкитена съюза, националните съдилища могат, а понякога са длъжни, да отправятпреюдициално запитване към съда във връзка с тълкуването на правото наЕС. 

Непознаването на закона в най-глобален смисъл и на възможностите,които дава са бариерите, които пречат на оптимизация на данъчнататежест. Предмет на данъчната оптимизация е разпределяне във времето инамаляване на тежестта на данъците по законни начини. Средствата заоптимизация са изцяло на ваше разположение. Ако имате правилнитеконсултанти, бизнесът ви ще се развива по-успешно, ще печелите повече ище създавате нови работни места. От развиването на вашия бизнес иразкриването на работни места ще спечели и държавата.

Данъчното законодателство се променя непрекъснато и стопанскитесубекти не могат да си позволят да не адаптират поведението си към негозащото това незнание води до загуби за бизнеса и създаване на негативенимидж пред данъчната администрация. 

Оптималното решение: комплексна данъчна стратегия

Международните данъчни анализатори отчитат тенденцията косвенитеданъци като ДДС да стават все по – важни и високи. Много държавиразчитат все повече на косвените данъци за финансиране на своитебюджети. Невъзстановимите косвени данъци ще увеличат разходите забизнеса и ще направят производството по-скъпо. Това пък от своя странаще изисква повишаване на ефективността, за да се компенсират по-големитеразходи. Минимизирането на данъчната тежест е един от начините заподобряване на ефективността. Изключително важни за това са следнитевъпроси: данъчна оптимизация в случаи на сделки с активи/акции с местни ичуждестранни лица, оптимизация и данъчно структуриране на процеса напродажба/прехвърляне с оглед на финансирането и други аспекти,последствия за ДДС и данък върху прехвърляне на недвижим имот, данъчнопланиране в случай на инвестиции в недвижими имоти, оптимизация напечалбите и разработване на стратегии за репатриране, максималнооползотворяване на загубите от корпоративен данък върху доходите,стратегии за ДДС оптимизация по време и след възстановяването му. 

Експертна помощ при данъчна оптимизация

Всеки сериозен бизнес следва да търси и да ползва правилните иефективни инструменти за данъчна оптимизация.Те трябва да са съобразени не само сбългарското, но и с европейското право, което играе и ще играе все по-важна роля. Както и с фискалния подход наданъчната администрация. Доверете се на истинските експерти в сферата на данъчното право.Това ще ви гарантира сигурност и спокойствие при следващата ревизия от НАП.Единствено специализирана намеса в данъчните ви дела може да ви донесе просперитет и дългосрочен успех на пазара, на който се развивате.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *