Адвокат София - Христо Василев, Данъчно право

Ревизия от НАП? Не се стряскайте, вие имате права!

Данъчна култура

Адвокат Христо Василев

Много често в практиката на НАП данъчно задължените лица (физически и юридически) не са подготвени за изпълнението на ревизия по чл. 110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Не познават достатъчно коректно правата си, чрез които могат да се защитят. Нямат добре подготвен юридически екип, който да се грижи за тази специфична и много важна част от дейността на фирмата им. А трябва да се познава и европейската практика, която придобива все по-голямо значение. И все повече се разглежда, и тълкува от съдилищата при решаване на данъчни казуси. Европейското право и практика имат приоритет пред националното право в съответствие с членството ни в Европейския съюз, и създаването на единна правна система. Много често добри и опитни счетоводители се оказват неподготвени да изготвят подходящата защита на клиента си при ревизия. Увеличава се нуждата в практиката от компетентни данъчни адвокати, които да защитават клиента си професионално  и адекватно при данъчна ревизия.

Данъчна ревизия

Данъчната ревизия е сред основните инструменти на държавата за осъществяване на данъчно-оситурителен контрол (чл.110 от ДОПК). Според Чл.2, Кодексът е вменил на оторизираните органи правомощия, с които да прилагат данъчните закони прецизно и по един-и-същ начин спрямо всички задължени лица. Това е така нареченият „принцип на обективността“, визиран в Чл.3 от Кодекса. Според него, съответните органи са длъжни да проявяват абсолютна безпристрастност относно фактите и обстоятелствата по установяване на задълженията на ревизираните лица. Общите права на данъчно задължените лица  са описани не особено изчерпателно в чл.14 от Кодекса. При тълкуване на правните норми, залегнали в кодекса, могат контекстуално да се извлекат и други права залегнали в отделните данъчни процедури. Правата, описани в чл.17, задължените лица могат да използват и при ревизия.

ДОПК – Права на задължените лица

В Чл.17 от ДОПК ясно и точно са посочени правата на задължените лица. Ревизиращите органи ТРЯБВА да уважават честта и достойнството им по време на ревизията. Задължително трябва да им бъдат разяснени правата, касаещи всички процедури по Кодекса. Нужно е да им се обясни, че се ползват от ПРАВО НА ЗАЩИТА в административното, изпълнителното и съдебното производство. Същевременно трябва да бъдат предупредени и какво следва ако не изпълнят задълженията си по ДОПК. Вие имате право сведенията ви да бъдат запазени в тайна. Всички факти и обстоятелства, съдържащи данъчна и осигурителна информация, са обект на тази тайна.

Още права

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да поискате от ревизорите да се легитимират и да ви покажат акта, въз основа на който са дошли да ви тормозят. Освен това лицата обект на ревизия имат право да им бъдат осигурени и предоставени (безплатно) приемането на всички документи от задължени трети лица, касаещи публичните им задължения. Сведения за публични задължения и сроковете, които трябва да спазят за заплащане на дължимите данъци, вноски и др.публични задължения. Също така и сведения за здравно-осигурителния им статус, и дохода, на който се осигуряват. ВИЕ имате право на данъчни и др.декларации, съдържащи указания как да се попълнят. Също формуляри и др.документи, които се изискват или издават по закон. Те трябва да се публикуват и в Интернет на страницата на Агенцията. Вече живеем в свят, в който електронния обмен на данни с приходните органи и изпълнители не е пожелателен, а ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. По закон трябва да имате подсигурен такъв обмен.

Принудителни мерки (вашите права)

Ако се стигне до принудително изпълнение на вземане на данъци, осигурителни вноски или др.публични вземания, вие трябва да бъдете уведомени за последиците от тях. Искайте навременното издаване в срок на актове и документи, с които се легитимират правни факти, признава се или се отрича съществуването на права или задължения. Вие имате право да обжалвате всички актове и действия на НАП и служителите й, ако с действията си са засегнали ваши законни права и интереси. Вие имате пълно право да поискате обезщетение ако с действията или бездействията си органите на НАП са ви нанесли някакви вреди. В Закона за отговорността на държавата подобни вреди са предвидени и подлежат на обезщетение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *