нелоялна конкуренция

Нелоялна конкуренция и как да се защитим от нея?

Същност (нелоялна конкуренция)

Законът за защита от нелоялна конкуренция (ЗЗК) е „инструментът“, който служи на търговските организации за да се опазят от нерегламентираните опити на конкуренцията да ги победи на пазара. Всяко неспазване на общоприетите правила на бизнес конкуренцията, които нарушават ЗЗК, се определя като нелоялна конкуренция. Освен това съществуват и неписани правила на добросъвестна бизнес практика или така нареченото „справедливо икономическо поведение“, които фирмите трябва да спазват.

Член 29 от Закона за защита от нелоялна конкуренция гласи, че се забранява всяко действие или съответно бездействие при провеждане на стопанска дейност в разрез с добросъвестната бизнес практика; ощетява или може да нанесе щета на интересите на конкурентите.

 

Глава 7 от ЗЗК

Глава 7 от ЗЗК е една от най-често срещаните причини за сезиране на прословутата Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

За да се установи нарушение по гл. 7 от Закона за защита от нелоялна конкуренция, е необходимо да са налице няколко задължителни условия.

 

Първото условие е да е налице търговска дейност и конкуренция между страните.

ЗЗК посочва, че е без значение формата на предприятието (§ 1, т. 7 от ДР на ЗЗК). Предоставя се защита за всички физически, юридически лица и неперсонифицирани образувания, които осъществяват комерсиална  дейност. Така освен търговците по смисъла на Търговския закон, ЗЗК предоставя защита срещу нелоялни действия за всички други лица, организирани в някаква търговска дейност.

За да са налице отношения на конкуренция, страните трябва да извършват своята комерсиална дейност на един и същ съответен пазар. Предлагат стоки или услуги, които могат да се приемат от потребителите като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени. И също така предлагат тези стоки или услуги в границите на една и съща територия.

 

Второ условие за сезиране на КЗК е проявата на действие или бездействие в разрез с добросъвестната бизнес практика.

Какво е определението за определението „недобросъвестна бизнес практика“: това е действие или бездействие, с което се нарушават писани (нормативни актове) или неписани (наложени между стопанските субекти обичайни търговски отношения или възприетите добри нрави) норми на поведение, свързани със съответната стопанска дейност.

 

Трето условие е наличието на нанесена щета  или възможност за нанасянето й на интересите на конкурентите. Защото самото осъществяване на конкурентна дейност не се приема за увреждащо интересите на конкурентите.

Производство пред КЗК

  1. Образуване

В типичните случаи производството пред КЗК се образува по:

– писмена молба на лицата, чиито интереси са ощетени или са застрашени от ощетяване според правилата на ЗЗК;

– писмени искания за издаване на разрешения или за допускане на уеднаквени общи условия.

Производство може да се образува и по решение на самата Комисия в хипотезите, в които, въз основа на определени данни (най-често оповестени чрез печатни и/или електронни медии), тя намира, че е извършено или допуснато нарушение на ЗЗК. В тези случаи КЗК приема процедурно решение, с което се самосезира.

Производство пред КЗК може да се образува и по искане на прокурор.

  1. Решение на Комисията

КЗК постановява решение, с което:

– установява извършеното нарушение и нарушителя и определя вида и размера на санкцията, предвидени в закона;

– установява, че няма нарушение на закона, или, че предвиденият погасителен срок от извършване на нарушението е изтекъл, като оставя молбата без уважение;

– обявява, че липсват основания за налагане на забраните по отношение на споразумения между бизнес организации (БО), решения на сдружения на бизнес организации, както и съгласувана практика на две или повече БО, насочени към спиране, лимитиране или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар;

– освобождава определени споразумения, решения или съгласувана практика от забраната по предходната хипотеза;

– забранява дадено споразумение, решение или съгласувана практика;

– допуска или забранява уеднаквяване на общи условия;

– разрешава или забранява дадена концентрация на стопанска дейност;

– прекратява производството при оттегляне на молбата или искането, както и когато КЗК не е компетентна да се произнесе.

 

Адвокатска кантора “Христо Василев”

Адвокатска кантора “Христо Василев” предоставят услугата по цялостна правно съдействие и защита при нелоялна конкуренция. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие в областта на конкурентното право, моля не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес hv@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация.

Адвокатска кантора “Христо Василев” не носи отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *