ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията

Най-новите промени в ЗЗК гарантират повече сигурност за производителите

30 дни е крайният срок, през който купувачът (съответната верига или магазин), трябва да плати на производителя

След последните изменения в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), бяха решени някои много важни казуси за българския бизнес. Сред тях изпъква уреждането на защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, прилагани от големи монополни сдружения и търговски вериги. Основен приоритет на най-новите промени са злоупотребата с монополно положение на пазара, както и всякакви други актове, и действия, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията в страната. Или да се засегнат търговските интереси между държави членки на ЕС. Законът решава важни проблеми касаещи нелоялната конкуренция във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Целта е да се прекъснат порочните практики прилагани от някои големи търговски вериги спрямо производителите.

Купувачът е длъжен да плати стоката на производителя до 30 дни 

Определянето на краен срок, в който купувачът трябва да плати стоката на производителя, е сред най-големите положителни промени в Закона. Купувачът е длъжен да плати стоката на производителя до 30 дни след направена доставка. И няма право да връща незаплатена стока на производителя и едностранно да променя условията по договора, който са сключили помежду си. Въведеният 30-дневен срок е сред така наречените „абсолютни забрани“по отношение на прилагането на търговски практики между доставчиците и купувачите на храни.

В промените са заложени и някои изключения, при които забраните не се прилагат. В това число и при договорите между доставчици и потребители. Санкцията, която може да бъде наложена на купувач на селскостопански и хранителни продукти при установяване на нарушение на абсолютните или условните забрани е в размер от 5 хил. – до 300 хиляди лева.

Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗЗК, договорите за доставка на хранителни и селскостопански продукти, сключени преди 1 ноември 2021 г., следва да се приведат в съответствие с новите правила в 12-месечен срок след влизане в сила на закона.

Предстоящи нови промени в Закона за защита на конкуренцията (?)

Без съмнение, последните промени в ЗЗК са стъпка в правилната посока за защита на конкурентоспособността на българския бизнес и създаване на здравословна бизнес среда в страната. Но нашето мнение е, че не бива да се спира до тук. След като си казал „А“, трябва да кажеш и „Б“. Необходимо е да се направи и следващата стъпка. А именно: да се реши проблема с количествените прагове за доставчиците. Това са годишните обороти на определена група храни. Неоспорим факт е, че българските обеми на обороти са по-различни от тези, наложени в ЕС. Проблемът е сериозен и трябва да му се търси решение в най-близко бъдеще. Това е задача, с чието изпълнение ще трябва да се заеме приоритетно следващия Парламент.

Ако сте производител и правата ви са нарушени от купувач, вие може да разчитате на адекватна правна защита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *