Юридически лица и правото им на обезщетение

Юридическите лица и правото им на обезщетение за неимуществени вреди

Юридическите лица и правото им на обезщетение

Казусът: „юридическите лица и правото им на обезщетение за нанесени неимуществени вреди“, претърпя своята еволюция във времето.

Не съществуването на съответна сетивност за възприемане на неимуществените вреди (телесни и емоционални наранявания), се възприемаше като основен довод юридическите лица да не подлежат на обезщетение в тази категория. Промяната към този възглед започна и се задълбочи през 20-ти век. През 2021 година вече се приема, че юридическите лица (ЮЛ), могат да понесат неимуществени вреди (НВ) и следователно подлежат на обезщетение.

Европейската конвенция за защита правата на човека  (ЕКЗПЧ)

Това е основният правен инструмент на Европейското законодателство, с чиято помощ бяха въведени някои фундаментални права и свободи. ЕКЗПЧ гарантира на всички граждани на ЕС правото на живот, правото на свобода, правото на справедлив съдебен процес и други общочовешки ценности.

ЕКЗПЧ има силата на международен договор. Приета е за първи път през 1950 от държавите-основателки на ЕС. От тогава всяка нова страна членка на ЕС подписва този основополагащ за европейската цивилизация, правен договор.

Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ)

ЕСПЧ е органът, който следи за спазването на ЕКЗПЧ. Включително в частта, признаваща на юридическите лица, правото на обезщетение за неимуществени вреди.

Неимуществени вреди, за които юридическото лице може да потърси обезщетение:

 1. При неосигурен справедлив съдебен процес в разумен срок.
 2. При неспазване правото за свободно изразяване на изповядвана религия.
 3. При неосигурено право на защита пред съответните властимащи органи.
 4. При нарушено право за събирания и сдружения.
 5. При нарушено право за защита от дискриминация.

Какво гласи българското законодателство?

В кои случаи, според българското законодателство, юридически лица имат право на обезщетение за НВ? Няколко български закона застъпват правото на ЮЛ на обезщетение за неимуществени вреди. Ето кои са те:

 • Според Закона за отговорността на държавата и общините (ЗОДОВ), ЮЛ има право на обезщетение за вреди нанесени при незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при изпълнение на административна дейност.
 • Пак според ЗОДОВ, обезщетение се полага за всички имуществени и неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането.
 • Търговският Закон (ТЗ) също предвижда право на обезщетение за ЮЛ за неимуществени вреди. Ако се докаже, че кредитор е действал умишлено или с голяма небрежност, в такъв случай влязло в сила решение по молбата на кредитора за откриване на производство по несъстоятелност, може да се отхвърли.
 • Юридическо лице има право на обезщетение и при нарушение на правата върху марки и географски означения. Чл.76а от Закона на марките и географските означения (ЗМГО) гарантира това право.
 • Законът за авторското право и сродните му права също предвижда обезщетение в случай на нарушено авторско право (или сродно нему право) ако негов носител е ЮЛ.
 • Обезщетение за ЮЛ е предвидено и в Закона за промишления дизайн (ЗПД). Обезщетение е възможно за всички нанесени имуществени и неимуществени вреди (и пропуснати ползи), които се следствие от нарушение. Законът е приложим за всички български ФЛ и ЮЛ, както и за ФЛ и ЮЛ от държави, участващи в международни договорености, по които България е страна.
 • Според Закона за защита от дискриминация (ЗЗД), обезщетение за НВ е възможно да се получи при нарушение на правото за равно третиране и отношение. Обезщетение за НВ нанесени на ЮЛ се дължи при нарушено право за справедлив процес и/или неразглеждането му в разумен срок.
 • Ако на ЮЛ е нанесено клевета или обида, то същото има право да пледира за обезщетение за нанесени неимуществени вреди.

Помощта е налична

Без значение дали сте физическо или юридическо лице, ако считате, че правата ви са били накърнени и сте понесли имуществени или неимуществени вреди (например, от Ковид кризата и неадекватно приети мерки за ограничаването на разпространението на пандемията на територията на РБългария) –  винаги можете да разчитате на нашата правна помощ и защита.

Източник: VD&A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *