Промени в НПК

COVID-19: Видеоконферентните заседания и други промени влизат в НПК, АПК и ГПК

Заради пандемията от коронавирус и оптимизиране дейността на съда бяха внесени промени в Наказателно Процесуалния Кодекс (НПК), Гражданско процесуалния (ГПК), както и в Административно Процесуалния Кодекс (АПК)

ВСС (Висшия Съдебен Съвет) предложи сериозни промени в НПК, АПК и ГПК свързани с пандемията от Covid-19. Болшинството от тях са внесени от членовете  на ВСС: В.Имова, Д.Марчева и Б.Димитрова.

 

Предложенията

Трите дами от ВСС предлагат цели съдебни заседания да могат да се провеждат чрез видеоконферентна връзка. Това ще се случва по преценка на съда и след изслушване на страните. В промените е заложена и възможността за електронно призоваване при посочен ел.адрес от страна по делото. Това няма да бъде субсидиарен, а регулярен начин на връчване на призовки. „ Същата хипотеза е и при регистриран профил в ЕПЕП. Разликата е в технически аспект – едното връчване е в нарочна система за сигурно връчване, а другото – чрез информационна система, посочена от страната.“ – Това поясни члена на ВСС, Д.Марчева. „Основният принцип в българското законодателство при електронната комуникация е този на съгласието на страната, което може и чрез конклудентни действия да се изрази, т.е. посочването на електронен адрес е вид съгласие за връчване по този начин“.

Даниела Марчева предлага общо правило за задължително връчване на съобщения и документи по ел.път на определена категория участници в съд. заседания. Все още се дискутира кои точно субекти да влязат в този кръг, в това число и адвокатите. Предвижда се да има период от дни в годината, в който на адвокатите „не следва да се връчват съобщения и книжа и който ще бъде заявяван от тях предварително“.

 

Провеждане на видеоконферентни съдебни заседания

От СК на ВСС предлагат по време на видеоконферентните заседания на съда да могат да се провеждат и разпити на свидетели, изслушване на вещи лица, и др. По тази причина в проекта за промени в АПК има текст, който гласи, че се допуска събиране на доказателства чрез видеоконференция при определени условия. За всяко видеоконферентно заседание се извършва удостоверяване на самоличността на участвалите в него и се изготвя видеозапис.

 

Промени в ГПК (чл.156а)

От ВСС предлагат в промените касаещи ГПК подробно да се обясни как ще се извършва събиране на доказателства посредством видеоконференция. В този смисъл, разпит на свидетел посредством видеоконферентна връзка да може да се провежда само ако лицето е възпрепятствано да се яви физически в съда или не се намира в съответния съдебен район, в който се провежда заседанието на съда. Общо взето, същото важи и за изслушванията на вещи лица.

Съдът ще определя точния час и дата за провеждане на видеоконферентно заседание. То ще се провежда в „най-близкия районен съд/място за лишаване от свобода по мястото на пребиваване на другата страна, свидетеля или вещото лице.“

В предложението за промени в ГПК влиза и задължително ел.призоваване на адвокати, държавни институции, общини, нотариуси,  ЧСИ, финансови и кредитни институции и др.

 

Промени в НПК (чл.262а – нов)

Промените в НПК предвиждат видеоконферентни заседания да могат да се провеждат по преценка на съда и след изслушване на страните. Подобно заседание трябва да бъде в интерес на правосъдието и да не пречи за разкриване на обективната истина в делото.

За да има видеоконферентно заседание е необходимо да се спазят съответни технологични изисквания. За осигуряване на прозрачност съдебното заседание се предава в реално време по интернет на страницата на съответния съд. Видеозапис на заседанието се прилага към делото.

Предвижда се също така чрез видеоконференция да могат да се разпитват защитени свидетели, разпознаване на лица и предмети.

Всички промени са изпратени до министъра на правосъдието с цел по-бързото им придвижване до НС.

Според Д.Мирчева трябва да се създадат единни правила за съдебна електронна поща. Това включва разпращане на документи, съобщения и книжа по делата. Съответно получаване на входящ номер. Създаването на виртуални лични карти много ще улесни приемането и усвояването на промените, както и електронната идентификация. В момента като средство за електронна идентификация се използва КЕП – квалифицирания ел.подпис. Д.Мирчева предлага КЕП да бъде заменен с виртуалната лична карта.

 

Адвокатска кантора

Адвокатска кантора VD&A следи отблизо всички процеси в  българската съдебна система. Ако в момента се нуждаете от адвокатска консултация или помощ, ако вие или фирмата ви сте засегнати по някакъв начин от мерките по Covid-19 и желаете да потърсите   справедливост в съдебна зала, нашата адвокатска кантора ще ви съдейства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *