вечния длъжник

Окончателно: „Вечния длъжник“ беше ликвидиран! Дължим пари до 10 години!

Законопроектът, с който се въвежда 10-годишна давност за дълговете на физическите лица, бе приет единодушно от НС!

 

Нарича се „абсолютна погасителна давност“ и влиза в сила след 6 месеца (и след обнародване  в „Държавен вестник“). Важи само за паричните дългове на физическите лица (ФЛ).

 

Какво означава въвеждането на 10-годишна давност за длъжниците (ФЛ)?

Имате неплатен дълг към топлофикация, банка, телеком, енергийно дружество или друг частен колектор. Ако въпросният дълг е с 10-годишна давност – се погасява незабавно. Законът важи само за физическите лица. Давността не може да се прилага за ЕТ или физически лица, които са съдружници в дружество. Не важи и за задължения, които са придобити по незаконосъобразен начин, както и за разсрочени или отсрочени плащания.

Ако имате задължения към Държавата, трябва да знаете, че и в момента по закон тези ваши задължения подлежат на 10-годишна абсолютна давност (считано от 1 януари на годината следваща тази, през която е трябвало да платите публичното задължение). Абсолютната давност от 10 години ще обхваща и заварените дългове. Срокът ще се зачита от деня, в който вземането е станало изискуемо.

 

Промените в Закона за задълженията и договорите

Промените в Закона за задълженията и договорите беше внесен от представители на управляващата коалиция и се прие единодушно от Народното събрания, както на първо, така и на второ четене.  По такъв начин най-после и съвсем справедливо бе „екзекутиран“, така нареченият, „вечен длъжник“. „Фигура“, която в ЕС съществуваше само на територията на България и свободно „експлоатирана“ от колектори и кредитори…

Въвеждането на абсолютна погасителна давност от 10 години няма да промени вече действащите режими за 3 и 5 годишна давност.  Длъжниците и в бъдеще ще могат да се ползват от тях. Към момента, според българското законодателство, с изтичане на 3-годишна давност, се погасяват вземания за наем, за трудови възнаграждения, за лихви, за обезщетения, за неустойки по договори, както и вземания за други периодични плащания.  5-годишната давност важи за всички останали задължения.

 

„Вечният длъжник“! Край на „тиранията на колектори и кредитори“? Или само малка глътка въздух за длъжниците?

Проблемът с „вечният длъжник“ бе създаден от възможността (до сега) банката или колектора да предприемат мерки за принудително вземане. Така прекъсваха 3 или 5-годишната давност и тя започваше да тече наново! През това време кредиторите си начисляваха, каквито си искаха лихви, като много често те надхвърляха размера на самото задължение. След смъртта на на длъжника – „бирниците“ изискваха изплащане на задължението от наследниците. Според някои данни към момента близо 600 хиляди български семейства са с открита процедура за принудително изпълнение!

След като дълги години ЕС и Европарламента ни критикуваха за безчинствата на колектори и кредитори в държавата ни поради липсата на абсолютна погасителна давност, най-после някаква относителна справедливост възтържествува. С промените на закона се въвежда крехък баланс. Защото, както знаем, няма как и агнето да остане цяло, и вълка сит. To be continued, както казват специалистите от Холивуд…

Ако сте длъжник и се нуждаете от защита срещу принудително изпълнение, или ви е необходим опитен адвокат в област гражданско процесуално право и гражданско право, моля обрнете се към адвокатска кантора Христо Василев и партньори.

 

 

Добра адвокатска кантора в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *