Данъчни облекчения при продажба или преустройство на имот 2023

Нови облекчения при продажба на имот или преустройство

Депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Промените предвиждат облекчения при продажба на недвижим имот или преустройството му. През изминалите няколко години бяха направени съществени промени в ЗМДТ (Закона за местните данъци и такси), с цел намаляване на административната тежест върху собствениците на имоти. Включително беше премахнато задължението за подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ  при удостоверени от общините случаи на:

  • търпимост на строежи;
  • въвеждане на сгради в експлоатация по реда на ЗУТ;
  • при възмездно или безвъзмездно придобиване на имоти;
  • ограничени вещни права.

При промяна на условията и обстоятелствата, определящи размера на данъка, подходът е различен. Затова в промените е заложена възможността местните органи да могат служебно да направят подобна промяна.

Вече няма да е необходимо данъкоплатеца да подава декларация при:

  • отказ от вещно право на ползване;
  • продажба на част от имота;
  • преустройство;
  • изтичане на срока на учреденото вещно право на ползване;
  • съборени сгради;
  • и др.

Промяната ще се извършва по служебен път от общинските администрации ако последните разполагат с необходимата информация или имат възможност да си я набавят.

Службите по вписвания по места уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху имоти от 1 януари 2019 г. Преди тази дата, общинските администрации разполагат с възможности за достъп до данните, налични в службите по вписвания и в регистъра на населението.

Приеха законопроекта за допълнение към ЗМДТ с 95 гласа „за“

Облекченията при продажба или преустройство на имот в ЗМДТ бяха приети от народните представители с 95 гласа „за“. Други 24 депутати гласуваха „въздържал се“. По този начин Парламентът на Р.България прие на първо четене законопроекта за допълнение към Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Адвокат Христо Василев

Правни консултации и помощ при сделки с недвижими имоти.

Данъчно право: консултации и помощ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *