Кантората

Адвокатска кантора „Василев” прeдоставя комплексно правно обслужване на български и чуждестранни клиенти. Екипът се състои от адвокати с дългогодишен опит и практика в българското и европейско право. Предлагаме гъвкави правни решения и стратегии, издържали проверката на времето и изградени въз основа на нашия богат опит. Кантората работи при спазване на принципите на конфиденциалност на информацията, гъвкавост, индивидуален подход към клиента, задълбочено и детайлно изучаване на всеки случай, информираност и правилно взаимодействие с клиента. Предлагаме първокласни правни услуги и точно изпълнение на поетите ангажименти. Говорими езици – английски, немски и руски език. Нашата дейност се основава на добри адвокатски практики и строги принципи, които са утвърдили името на кантората на пазара на правни услуги. 

Индивидуален подход към всеки случай

Отчитаме индивидуалните особености на казуса на всеки наш клиент. Всеки случай се разглежда не само през призмата на нашия опит, но и през призмата на най-актуалната българска и европейска практика. Освен стандартни правни решения изготвяме и строго индивидуални  правни концепции и стратегии в зависимост от спецификата и сложността на конкретния случай. 

Информираност на клиента и динамична обратна връзка 

Едно от най-големите предимства на нашата кантора е създаването на добър диалог с клиента. Ние поддържаме постоянен контакт с нашите клиенти и отчитаме техните желания и предложения. Ползваме уникална адвокатска деловодна система и клиентите ни във всеки един момент могат да се информират за етапа на развитие на който се намира техния казус. Винаги насърчаваме нашите клиенти си да се свързват с нас когато имат въпроси и предложения към нас. По този начин ние им предлагаме услуга, която удовлетворява техните нужди и създава едно високо и безкомпромисно ниво на обслужване. 

Професионализъм и Креативност

В нашата дейност се опираме на изпитани и доказани добри адвокатски практики и се стремим да ги прилагаме за успеха на нашите клиенти. Нашата информираност и постоянно допълване на знанията ни е нашето най-силното оръжие. Въпреки, че сме утвърдени професионалисти, непрекъснато се стремим да се усъвършенстваме и да защитаваме правата на доверителите ни по най-добрия възможен начин. Много често креативността ни е гаранция за успешно разрешаване на случая и удовлетворяване на интересите на клиента.

 Ако сте в сложна правна ситуация, предстои ви съдебно дело, получавате неточни правни съвети или просто имате нужда от правна услуга, тогава се обърнете към моята кантора. Предлагаме следните услуги:

Процесуално представителство и правна помощ пред съд и арбитраж

Адвокатска консултантска дейност, процесуално представителство и правни услуги в сферата на гражданско, търговско, трудово, административно, застрахователно, данъчно, наказателно, имиграционно право и чуждестранни инвестиции. 

Представителство и защита пред съд, арбитраж, прокуратура, следствие и полиция на граждани и търговци по различни видове съдебни дела и казуси. Процесуално представителство и защита на клиенти пред международни съдилища – Европейски съд по правата на човека – Страсбург, Съдът на европейския съюз в Люксембург и други международни съдебни институции.

Адвокатско обслужване на търговски дружества

Комплексно правно обслужване на търговски дружества. Дългогодишен опит в сферата на корпоративното обслужване. Учредяване и регистрация на търговски дружества. Правно обслужване на търговската дейност. Текущо правно обслужване с абонаментен договор. Изготвяне на различни видове търговски договори, оказване на правна консултантска помощ и съдействие по сделки с недвижими имоти и чуждестранни инвестиции. Ефективни правни стратегии относно задлъжнялост на търговски дружества. Данъчно планиране и данъчна защита на търговски дружества. Законно спестяване на данъци.

Използване на разнообразни и ефективни способи за събиране на просрочени търговски вземания – предварителни обезпечителни мерки, исков процес, издаване на заповеди за незабавно изпълнение, нотариално заверени договори, събиране на вземания чрез производство по несъстоятелност. Извършваме процесуално представителство на търговски дружества в производства по ликвидация и несъстоятелност. Защита срещу нелоялна конкуренция.

Данъчно право

Дългогодишен опит и богата практика в данъчното право. Данъчна оптимизация и данъчно планиране. Адвокатска защита и правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност, определяне на размера на данъци при търговски сделки, регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу ревизионни доклади и данъчно – ревизионни актове, обжалване на административнонаказателни постановления от НАП и др. 

Данъчни съвети, консултации и стратегии за успешна данъчна политика на фирмата и законно спестяване на дължими данъци. 

Застрахователно право

Кантората е специализирана в застрахователно право. Искове срещу застрахователи за плащане на застрахователни обезщетения. Правна помощ и защита на правата на пострадали от пътнотранспортни произшествия. Правна консултантска дейност и процесуално представителство в съда за обезщетения по застраховка “Каско” и “Гражданска отговорност”. Адвокатска защита и съдействие на пострадали при случаи на смърт или телесни повреди от транспортни произшествия. Предявяване на искове срещу застрахователи по застраховка „Живот” и други видове застраховки.

Имиграционно право

Правна помощ и съдействие при всички административни процедури за издаване на краткосрочни визи, разрешение за работа, студентски и бизнес визи, виза тип Д за дългосрочно пребиваване в Република България. Консултантска помощ при получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България, удостоверения и карти за пребиваване. Правна помощ и представителство за получаване на българско гражданство. Стартиране на бизнес на чужденци. Регистрация на търговски дружества. Изгодно закупуване на имоти и търговски предприятия. Предоставяне на данъчен и съдебен адрес. Пълно комплексно обслужване и консултиране на бизнеса относно данъчни и митнически режими, наемане на служители, строителство, индустриална и интелектуална собственост, съдебни спорове и арбитраж. Сертифициране на чуждестранни инвестиционни проекти. Правна защита срещу нелоялна конкуренция.

Чуждестранни инвестиции в Република България

Предоставяме комплексни правни услуги на чужди граждани и чуждестранни юридически лица, които желаят да инвестират на територията на Република България, респективно в рамките на Европейския съюз. Правна помощ и съдействие при стартиране и организиране на вашия печеливш бизнес в България с необходимата правна форма за това. Учредяване и регистрация на юридическо лице или търговско дружество. Изгодна инвестиция в рентабилни и перспективни български предприятия със съответния правен (Due diligence) и финансов анализ. Статут на продължително пребиваване в България за вас и вашите служители.  Реализация на вашите идеи и организация на вашия бизнес в България. Запознаване с условията за извършване на бизнес в България. Предлагане на интересни и атрактивни недвимижими имоти, в които да инвестирате. Наемане на компетентен и квалифициран местен персонал. Данъчно оптимизираме и минимизираме разходите и данъците във вашата дейност за да осъществите още по-изгодна реинвестиция в България или друга държава. Ние ще ви предложим правна сигурност, като нашите адвокати ви представляват пред всички държавни институции и защитават вашите интереси по всички възможни казуси от всякакво естество по повод на вашата дейност.

Трудово право

Богата практика в трудовото право. Правна помощ и съдействие на клиенти в сферата на трудовото право. Обслужване на работодатели и консултантска дейност при изготвяне, прекратяване на трудови договори и трудовоправни отношения. Изготвяне на всички необходими трудовоправни документи за дейността на работодателите. Оказване на правна защита на работници и служители срещу незаконно уволнение и дисциплинарни наказания, възстановяване на работа и получаване на трудови обезщетения. Защита срещу проверки на Инспекция по труда. Здравословни и безопасни условия на труд. 

Семейно и наследствено право

Правна помощ и консултации при осъществяване по новия Семеeн кодекс в сила от 21.12.2010г., при изготвяне на брачни договори, разводи по взаимно съгласие и исков ред, искове за произход, осиновявания на деца, припознаване, дела за издръжка и родителски права. Консултации при наследяване и наследствени отношения. Съдебни процедури относно наследства. Изготвяне на завещание. Отказ от наследство. Приемане на наследство по опис. Осъществяване на делби при наследяване.

Вещно право и сделки с недвижими имоти

В годините на инвестиционен бум и сделки с недвижими имоти през периода 2004-2008 кантората придоби огромен опит в сделки с недвижими имоти и вещноправни отношения. 

Пълно правно обслужване в сферата на недвижимите имоти и съдействие при осъществяване на сделки с недвижими имоти – изготвяне на нотариални актове, справки за тежести, проучване правата на праводателя – продавач, пълно проучване на архива на имотния регистър , снабдяване с удостоверение за тежести, данъчна оценка, удостоверение от кадастъра, осигуряване на нотариус за изповядване на самата сделка в точен час – бързо и експедитивно. Правно обслужване и проучване на недвижими имоти, обявени за продажба на публична продан по изпълнителни дела и имоти от дружества, обявени в несъстоятелност

Наказателно и административно право

Правна помощ и наказателноправна защита на обвиняеми, задържани и заподозрени по наказателни дела – сключване на споразумения с прокуратурата, защита при вземане на мерки за неотклонение, защита при привличане на обвиняем и адвокатска защита в досъдебни и съдебни наказателни производства, свързани с различни видове престъпления по Наказателния кодекс. 

Обслужване на клиенти в областта на административното право и административния процес. Защита на клиенти, засегнати от незаконосъобразни административни актове и наказателни постановления на държавни органи и държавна администрация. 

Правна помощ и съдействие при реализиране на отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. 

Доверието в нас означава сигурен успех за вас!

+359 889 008 827
+359 242 603 93