Конституция РБ

ЗОДОВ: Държавата е длъжна да възстанови равновесието ако ви навреди!

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)

Конституция на РБ и Институт на Отговорността 

Според Основният закон на Република България, Конституцията, Държавата може и трябва да носи отговорност ако с незаконни действия (или бездействия) нейни органи или служители са нанесли вреда на граждани или организации. Държавата е длъжна да възстанови равновесието от незаконния си акт! Институтът на отговорността на държавата за вреди (ИОДВ) е институт на публичното право. Той всъщност се явява основна гаранция за правомерното й функциониране. Изключително важна „колона“, поддържаща конституционното и административното право.

Член 7

Чл. 7 от Конституцията на РБ гласи: „Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.“ ИОДВ причинени на граждани разполага със сериозна международно-правна основа.  Това е подкована с правна „стомана“ рамка, която регламентира отговорността на държавата и общините за вреди, които те са нанесли на граждани и организации. Тази рамка е изкована от: Чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека; Международният пакт за гражданските и политическите права; чл. 215, ал. 2 от Договора за Европейската икономическа общност; чл. 13 от ЕКПЧ; Препоръка №R (84) 15 на Комитета на Министрите към Съвета на Европа.

На 6 септември 2001 година, Европейският парламент е приел и резолюция за утвърждаване на Европейския Кодекс за доброто административно поведение (ЕКДАП), който институциите на Европейския съюз и техните служители са длъжни да спазват в отношенията им с гражданите. Кодексът предвижда, че всички институции на съюза и техните служители са длъжни в отношенията си с гражданите и техните организации да се съобразяват с принципите на доброто административно поведение. Изведени са двадесет и три принципа на доброто административно поведение. В контекста на принципите, установени от ЕКДАП, българското административно право следва да се чувства обвързано и от понятието за лоша администрация. Лоша администрация е налице във всички случаи, когато орган на публичната власт не успява да действа в съответствие с правило или принцип, които са задължителни за него.

Как се реализира отговорността на държавата (ОД)?

Отговорността на държавата е гаранционна. Тя осигурява пълна обезвреда на претърпените вреди, пропуснатите ползи, болките и страданията, които са претърпели гражданите от незаконосъобразното поведение на държавните органи и служители. Държавата може да носи единствено имуществена отговорност и то пълна имуществена отговорност. Пълната имуществена отговорност на държавата е една сериозна привилегия за пострадалите лица, като се има предвид, че не върху тях лежи тежестта да доказват виновността на противоправнотоповедение, причинило неправомерните правни последици, а единствено наличието им. ОД е обективна, безвиновна отговорност и това я прави предпочитана пред общата обезвреда по смисъла на ЗЗД, която е приложима извън случаите на разглеждания институт. Гражданите имат интерес да предпочетат именно отговорността на държавата за вреди заради нейната безвиновност.

Условия за ангажиране на ОД

Когато са налице вреди следствие на незаконни действия или бездействия на административни органи (държавни или общински), трябва да бъде понесена отговорност за тях. И тя пада върху държавата и общините. Това е отговорност, която не е обвързана с вината на длъжностното лице, причинител на щетите. Законът посочва точно кога претенцията за обезщетение за претърпени вреди може да бъде насочена към държавата и общините.

Първо условие: трябва да има незаконосъобразен акт, действие или бездействие на държавен или общински орган и длъжностни лица.

Второ условие: наличието на вреди, следствие от незаконосъобразни актове, на държавни органи и длъжностни лица. Чл. 4 от ЗОДОВ гласи, че се дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от щетата.

Трето условие:  съществуване на причинна връзка между вредите и административния акт, фактическото действие или бездействие. Съгласно чл. 4 от ЗОДОВ държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от вредата. Причинната връзка между вредите и административната дейност не се предполага и трябва да се докаже от ищеца. Според чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ  вредите от фактическите действия и бездействия трябва да са настъпили след изпълнение на административна дейност. От значение е връзката между незаконните фактически действия на органа/длъжностното лице и вредата.  Наличието на тази причинна връзка е важна, защото при липсата на доказателства за наличието на такава, отговорността не може да бъде ангажирана. Отговорност се носи само за незаконосъобразното осъществяване на възложени функции на органите и длъжностните лица, а не изобщо за всички незаконни и увреждащи действия и бездействия на физически лица, заемащи държавна служба .

Кой има право на претенция за обезщетение за претърпените вреди?

Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ  вредите трябва да се причинени на „граждани” и/или юридически лица. Под „граждани” следва да се разбира пострадалите лица, претърпели вредите или техните наследници. а/ когато ищецът е предявил искове за обезщетяване за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди и в хода на съдебното производство почине, неговите наследници встъпват в процеса . б/ наследниците могат да предявят иск за обезщетение за имуществени вреди, претърпени от техния наследодател.

Адвокатска кантора “Христо Василев”

Адвокатска кантора “Христо Василев” предоставят правна защита и съдействие при вреди претърпени от незаконни актове или действия на държавата, на нейни органи и/или длъжностни лица. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие в тези случаи, моля не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: hv@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация. 

Адвокатска кантора “Христо Василев” не носи отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *