данъци България

Данъчни облекчения за фирми и физически лица

Първа част: Данъчни облекчения за фирми

Данъчните облекчения в България не са мираж – те съществуват. И не са малко. Облекчения, които биха могли да ви спестят средства и да ви носят дивиденти. Прехвърлянето на печалбите в по-благоприятен данъчен режим е само една от опциите. В този материал ще се опитаме да ви запознаем с някои от данъчните облекчения, предвидени по ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане.

Нашият горещ съвет е да обърнете сериозно внимание на данъчната политика на фирмата ви. Наемането на експерти със счетоводни, консултантски или юридически функции не е пожелателно,  а задължително условие вече, за успешното развитие на всяка търговска организация (Адвокатска кантора Христо Василев  осигурява юридическа защита и помощ при данъчни мероприятия провеждани от НАП, като ревизии и проверки, например. Можете да разчитате на тях и за регистрация, и възстановяване на ДДС, определяне размер данък при крупни търговски сделки, обжалвания на ревизионни актове и др.).

 

Данъчни облекчения за фирми (по ЗКПО)

Печалби реализирани от сделки с акции на фондовата борса са освободени от данъци

Инвестиции в акции, права и дялове на фондовата борса са освободени от корпоративен данък! Това е преференция, от която могат да се възползват както български, така и чуждестранни собственици на фирми. Реализираните доходи се освобождават от данък при източника. Какъв по-добър стимул от това да започнете да търгувате на фондовата борса?! Уникална възможност, която няма аналог. Дивидентите извоювани на фондовата борса са най-близо до определението „чиста печалба“.

 

Наемане на безработни

Наемането на регистрирани безработни лица от бюрата по труда – ви спестява данъци. Осигурявате си гарантирани по закон данъчни облекчения. Ето какви са условията. Лицето (или лицата) трябва да е назначено по трудов договор за поне 1 година (12 последователни месеца). Лицето трябва да е регистрирано като безработно за повече от 12 месеца. Или да е безработно над 50-годишна възраст. Ще се ползвате от облекчения и ако лицето е с намалена трудоспособност.

Внимание: за лицата не трябва да са получавани суми по ЗНЗ (Закон за насърчаване на заетостта).

 

Преотстъпване на данък печалба за фирми опериращи в общини с висока безработица

Хубаво е да трупате добра карма. Ако фирмата ви оперира в община с висока безработица, имате право на преотстъпване на 100% данък печалба!

Какво означава „община с високо ниво на безработица“? Отговорът е: минимум 35% по-високо от средното за България. След това в срок от четири години трябва да инвестирате преотстъпения данък в друга община с висока безработица.

 

Преотстъпване на данък печалба за наемане на хора с увреждания

100% преотстъпване на корпоративният данък се полага на фирми, в които 20% от общия брой на персонала е съставен от незрящи. Друга опция е 30% от наетите да са с увреден слух. Или 50% от работещите във фирмата да имат някакви други увреждания.

Дори да не се вписвате напълно в по-горе цитираните параметри – пак имате право на преотстъпване на корпоративния данък. Само че процента му ще е пропорционален на броя работещи с увреждания към общия брой на заетите във фирмата.

Като задължение за преотстъпването през следващите 2 г. трябва да използвате получените дивиденти за интеграция на хората с увреждания.

 

Данъчна амортизация

Преференцията се изразява във възможността за завишаване на годишната данъчна амортизационна норма до 50%.   Така се стимулират фирмите да инвестират в нови активи, нови машини, производствено ноу-хау.

Ускорената амортизация НЕ може да се ползва за активи втора ръка. Те трябва да са нови или част от първоначалната инвестиция. Активи закупени с цел подобряване на енергийната ефективност, трябва само да бъдат нови.

 

Ускорена данъчна амортизация за дълготраен актив

Ускорената данъчна амортизация за дълготраен актив, формиран в резултат на развойна дейност, също се ползва от данъчни облекчения(чл.69 от ЗКПО). Признават се данъчни цели на историческа цена през годината на формирането на дълготрайния материален актив. Ускорената данъчна амортизация в случая е в размер на 100%.

България със своята данъчна политика и плоския си данък от 10% е един малък бизнес Рай в Европа. При подобен ДОД всяко допълнително данъчно облекчение за фирмите влиза в графа „Супер Екстри“!

Относно определяне дали едно лице в данъчно задължено в България, Ви препоръчваме статията (на английски) tax residency in Bulgaria.

Ако искате за разберете как точно да се възползвате от всички данъчни преференции предвидени по ЗКПО, потърсете услугите на адвокатска кантора Христо Василев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *