чуждестранни инвестиции

Българския бизнес и икономика през периода 2021-2023 (прогнозни данни БНБ). Чуждестранни инвестиции?

Влияние на големите икономически сили върху българския бизнес и икономика 2021-2023 г. Чуждестранни инвестиции

Икономиката на България, като икономиката на всяка малка държава, е в пряка зависимост от глобалните супер сили (и чуждестранните инвестиции). За България тези сили са ЕС и САЩ. Каква е прогнозата на БНБ за външното икономическо влияние и по-специално това на ЕС и икономическия гигант отвъд океана – за периода 2021-2023. Прогнозата е направена на база предположението, че повсеместните мерки спрямо пандемията от Ковид-19, които са рестриктивни спрямо икономическото развитие,  постепенно ще започнат да отпадат. Началото на тази тенденция вече се случва и ще се задълбочи към края на 2021 г.

Ускоряването на кампаниите за ваксиниране в страните-членки на ЕС, САЩ и останалия свят би трябвало да доведат до пълна (или почти пълна) отмяна на мерките през 2022 г. Подобно развитие, заедно с предприетите фискални мерки от страна на ЕС и САЩ, се очаква да доведат до ускорен растеж на световната търговия, както и до глобално увеличение на брутния вътрешен продукт. Очаква се търговията и сектора на услугите да започнат да се възстановяват още през втората половина на 2021 г. Което да стимулира и по-сериозно външно търсене на български продукти, стоки, и услуги. Тази перспектива се основава на данни от прогнозния доклад на Европейската Централна Банка за макроикономическите показатели на ЕС за периода 2021-2023 г. Според същата прогноза, задействането на Механизма за Възстановяване и Утойчивост (МВУ) ще доведе до заздравяване на европейските икономики. Подобни са очакванията и за бизнес Гиганта отвъд океана. През март Конгреса на САЩ прие пакет от фискални стимули на стойност почти 2 млрд.долара (American Rescue Plan). Бяха стартирани и още 2 допълнителни плана за възстановяване на американската икономика, които ще се задействат с по-сериозна динамика през втората половина на 2021 г.

Възстановителните планове и предприетите мерки за подпомагане на бизнеса в условия на световна пандемия, обуславят постигане на следните предполагаеми резултати…

 

Растеж на външнотърговското търсене на български стоки и услуги за периода 2021-2023 г.:

2021 – 9 %

2022 – 6%

2023 – 3,7%

Скокът в цените през този период на всички продукти (енергийни и неенергийни) ще продължи. Причините за това са разнородни, но можем да отделим няколко като основни. Възстановяването на световната икономическа активност е първата. Очаква се това възстановяване да доведе и до по-масивно търсене на суровини. Затрудненията по глобалните вериги за доставки (свързани с мерките по ограничаване на пандемията) и липсата на определени суровини (като природен газ, например, както и влиянието на Русия и Газпром върху пазара), също ще вдига цените.

 

България – икономическо развитие за периода 2021-2023 (макроикономически показатели по прогнозни данни на БНБ)

Въпреки продължаващата пандемия от Ковид-19, България успя да реализира повишаване на  БВП с 2,5% (верижна база) през първото тримесечие на 2021. Всички важни индикатори отчитат тази положителна тенденция и през второто тримесечие на годината.

И ако тренда се запази, БВП на страната за 2021 ще реализира растеж от 4,1%. Който ще нарасне до 4,6% през 2022. А за 2023 прогнозата е: растеж с 3,5% на БВП.

Всички прогнозни резултати се базират на сравнително благоприятно развитие на ситуацията със спиране разпространението на Ковид-19 пандемията и отпадане на ограничителните мерки. При подобно развитие, през 2022 България ще се върне към средностатистическите годишни икономически показатели от преди пандемията. През периода 2021-2023 БВП на страната до голяма степен ще отразява движението на средства от ЕС към България по проекти свързани с Механизма за Възстановяване и Развитие, и тяхното успешно осъществяване. Същото важи и за промените в износа. Очаква се България да получи 12,6 млрд.лв. за да осъществи своя Национален План за Възстановяване и Развитие (НПВР) през периода 2021-2026 г. Това са безвъзмездни парични помощи от ЕС. Като се добавят частните инвестиции, общата сума може да достигне близо 15,5 млрд.лв.

 

Национален план за възстановяване и развитие – НПВР (с безвъзмездни парични средства от ЕС)

Парите от ЕС по НПВР ще пристигат предимно под формата на инвестиции в основен капитал на сектор „държавно управление“. По-малко ще бъдат директните парични потоци към частния сектор (капиталови и текущи трансфери).

Очакванията са инвестициите по НПВР да се случват с равномерно темпо. Най-сериозният скок в инвестициите от ЕС към България и след това от сектор „държавно управление“ към бизнеса, се очакват през 2022 г.

БВП на България за 2021 ще зависи от повишаването на вътрешното търсене и преминаване от отрицателен към положителен нетен износ. Данните за частното потребление сочат 3,5% повишение за 2021.  Правителственото потребление ще отбележи ръст от 5,6%. Инвестиции в основен капитал – около 1%. Прогнозата е направена на база растеж на заплатите и повишаване на потреблението следствие отпадане на ограничителни мерки свързани с пандемията към края на годината.

 

Частни и чуждестранни инвестиции

След значителния спад на инвестициите в страната през 2020, през 2021 частните и чуждестранни инвестиции ще допринесат най-много за стабилизирането на този сектор на икономиката. От ключово значение ще бъде намаляването на несигурността (ваксинация и отмяна на пандемични мерки). Друг важен фактор ще бъде увеличението на търсенето на български стоки и услуги зад граница. Очаква се и растеж на кредита за нефинансовия сектор.

Нетния износ и износа на услуги ще допринасят все по-силно за положителния растеж на българската икономика. Втори много важен фактор през втората половина на годината ще бъде възстановяването транспортните услуги и на традиционно силния български туризъм. За 2021 възстановяването в сектор туризъм ще е минимално. Но се очаква посещенията на чужденци в България с цел различна от екскурзия или почивка, да нараснат значително. Това са всички видове бизнес пътувания, пътувания свързани с посещение на конференции, фестивали, спортни събития и т.н. България предлага отлични условия, както за летен и зимен туризъм, така и за организиране на всякакъв род бизнес и спортни събития.

 

2022 година

Според БНБ, 2022 ще бъде годината с най-голям икономически растеж – 4,6% – от прогнозните 3. За това ще допринесат, както повишеното вътрешно търсене, така и увеличения износ.

Според БНБ през 2022 г. част от фискалните Ковид-19 мерки ще бъдат прекратени. Това ще доведе до намаляване на разходите в сферата на здравеопазването. В същото време дела на общите инвестиции ще се увеличи, благодарение на проектите свързани с НПВР. Очакват се средства от ЕС и по финалната фаза на програмния 2014-2020 период. Национално финансиране ще има по продължаващите инфраструктурни проекти. Значително по-големия брой чужденци, който се очаква да посетят България през 2022 и по-сериозния дял на нетния износ, ще са в основата на повишения БВП.

 

2023 година

Прогнозата на БНБ за растежа на брутния вътрешен продукт на България през 2023 г. е в рамките на 3,5%. Според банка №1, през последната прогнозна година ни очаква отрицателен принос на нетния износ и засилен внос заради по-голямото вътрешно търсене. Всички елементи на вътрешното търсене ще бележат ръст. Най-висок ще бъде приноса на частното потребление. Както и на инвестициите в основен капитал –  като очакваното закупуване на нови самолети за ВВС, и динамичното осъществяване на проекти по НПВР. 2023 е последната година от програмния ЕС период 2014-2020 и се очаква понижение на държавното инвестиране.

 

България 2021-2023: заетост, кредити и инфлация

С увеличаването на броя на ваксинираните лица в страната и смекчаване на мерките срещу Ковид-19, се очаква постепенно нарастване на броя на заетите. Върху пазара на труда ще повлияе и нормализацията на световните пазари, както и подобряването на икономическата ситуация като цяло в България през прогнозния период.

През 2022 броят на заетите ще се увеличи с малко над 1%. Тенденцията към равномерно нарастване на този процент ще продължи през 2023, но няма да достигне нивата от 2019.

Инфлацията в страната ще продължи да нараства и до края на 2021 ще достигне 3,5%. Това ще доведе до скок в цените на енергийните източници, а оттам и на всички останали цени. Включително всички видове храни, битовите услуги, нехранителнителните стоки и т.н.

Според БНБ, през 2022 е възможно значително забавяне на инфлацията до под 1%. Но това ще случи ако предположенията за спад на цените в евро на цената на петрола, стане реалност.

За 2023 прогнозната инфлация отново ще бъде в рамките на 1-1,1 %.

Кредитите  в частния сектор до края на 2021 се очакват да нараснат с 5.9%, на годишна база (към края на 2020 тази стойност е била 4,5%). Трендът към нарастване на кредите в частния сектор ще продължи до края на 2023. Тази динамика се обуславя от края на срока на мораториума върху плащанията по банковите кредити и нарастване на вътрешното търсене. Обичайно добрият пазар на недвижими имоти в България  и сравнително ниските лихвени проценти на банките, също ще допринесат за скока в процента на кредитите за бизнеса.

Фискалните и икономически мерки за подпомагане и възстановяване на българския бизнес от последиците предизвикани от световната Ковид-19 пандемия (като програма „Възстановяване“), се очаква да дадат допълнителен положителен тласък върху бизнеса и кандидатстванията за получаване на  кредити.

Според прогнозата на БНБ, депозитите в банките ще продължат да нарастват със сериозни темпове. Причините за това ще бъдат положителните промени в пазара на труда и повишаването на заплатите. Към 2023 тази тенденция ще се забави.

 

Чуждестранни инвестиции в България? (Къде да инвестирам?)

Преди пандемията България беше сред най-стабилните в икономическо отношение държави в ЕС. Ежегодно бележеше постоянен ръст на всички по-важни макро-икономически показатели. Благодарение на своевременните икономически мерки, както на ЕС, така и на българското правителство, страната поема сравнително добре икономическия удар нанесен от световната пандемия. Както се вижда и от прогнозните данни на Българската Национална Банка, държавата вече влиза в процес на възстановяване. Много добре развития пазар на недвижими имоти, отлично организирания туристически сектор и единствената останала в ЕС работеща Програма „Гражданство срещу инвестиции“ a.k.a. Golden Passport – са сред най-добрите възможности за инвестиция в България. А защо да не осъществите удар 2 в 1 – инвестиция в българската икономика и придобиване на българско (ЕС) гражданство? Това е напълно постижимо с новата българска CIP. След промените приети от българския парламент през март 2021, българската програма „Гражданство срещу инвестиции“ е по-добра от всякога.

 

Чуждестранни инвестиции с адвокатска кантора Христо Василев

За още по-точна оценка на риска, правна или бизнес консултация, частни или чуждестранни инвестиции – експертите на адвокатска кантора Христо Василев са на ваше разположение. Адвокатска кантора Христо Василев е част от международната адвокатска кантора VD&A с офиси в София, ХонкКонг, Дубай, САЩ и др.

Предоставяме комплексни правни услуги на чужди граждани и чуждестранни юридически лица, които желаят да инвестират на територията на Република България и ЕС. Правна помощ и съдействие при стартиране и организиране на вашия печеливш бизнес в България. Учредяване и регистрация на ЮЛ (юридическо лице) или ТД (търговско дружество). Чуждестранни инвестиции и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *