Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство

Наказателните постановления са правораздавателни, а не административни актове и по тази причина не подлежат на административен контрол, но на общо основание подлежат на съдебен контрол с изключение на глобите, конфискациите, обезщетения до десет лева и отнети в полза на държавата вещи на стойност до десет лева.

Основанията за оспорване на наказателни постановления са тяхната незаконосъобразност или необоснованост. Извършват се по инициатива на нарушителя в седемдневен срок от връчването на наказателното постановление. Активно легитимирани са още гражданският ищец и прокурорът. Компетентен е районният съд, в чиито район е извършено или довършено нарушението. Делото се разглежда в открито заседание в състав от един съдия. Съдът разглежда делото по същество. Доказателствената тежест е върху обвинението, а нарушителят се ползва от презумпцията за невинност. Решението на съда има сила на присъдено нещо и подлежи на касационно обжалване пред окръжния съд по реда на ЗВАС.

Меню

+359 889 008 827
+359 242 603 93