15 years lawyer BG

Призвание Адвокат

Да инвестираш в добър адвокат означава сигурен успех. Правораздаването е продължителен и сложен процес. Ролята на адвоката e много важна. Да си добър адвокат е преди всичко призвание. Трябва да чувстваш адвокатската професия в кръвта си и да живееш с това. Да имаш професионалния талант и знания, с които да направиш точен анализ на конкретния случай. В адвокатската професия знанията се придобиват с времето и с цената на много усилия. Законите и съдебната практика са променят, но адвокатът винаги трябва да е подготвен за това. Добрият адвокат притежава смелостта и дързостта да защитава докрай правата на клиента, защото винаги има шансове за победа. 

Адвокатът трябва да прояви творческо, креативно мислене за да може да разчупи консервативните шаблони на съда и дори на ръба на закона да защити интересите на клиента си. Решаващо е процесуалното поведение на адвоката в съдебната зала. В съда страните са равни, но добрият адвокат прави разликата между тях в процеса.

Сподели

Глобалната икономическа криза през 2008г. сложи край на безконтролното харчене на фирмите и на опиянението от инвестиционния бум. Главната задача в новата икономическа ситуация стана съхранението на икономическия растеж и оцеляването при условията на нарастваща междуфирмена задлъжнялост и затруднено банково кредитиране. Търговците се замислиха сериозно за минимизиране на разходите и за съкращаване на работни места. Много от търговските субекти не издържаха и фалираха. В България все още e недооценена нуждата от оптимизация на данъчната тежест и  дългосрочни стратегии за данъчно планиране. 

В дребния и средния бизнес се наемат счетоводители  за стандартни и рутинни счетоводни действия, коeто в една динамична икономическа обстановка понякога носи определени негативи. Малките фирми укриват данъци чрез сенчестата икономика и незаконосъобразни методи, като често избират поведение на неизрядни данъчно задължени лица и се поставят в рискова среда. Големите и сериозни дружества избягват това, като използват опита и знанията на консултантски фирми по данъчно планиране. 

В едрия бизнес, който често се обслужва от чуждестранни одиторски дружества се мисли в дългосрочен план. С колегите се шегуваме, че данъците и смъртта са неизбежни. Както смъртта може чрез определени средства да бъде отложена, така и заплащането на данъци може да се разпредели във времето, така че да разполагате с повече средства, с които да увеличите икономическия растеж на своя бизнес. Това може да се случи напълно в съответствие с закона и неговите императивни разпоредби. Това явление се нарича “данъчна оптимизация”. Много често представителите на бизнеса пренебрегват възможностите на данъчна оптимизация. Данъчната оптимизация често е мръсна дума и се бърка с данъчната измама, което означава отклонение от данъчно облагане с непозволени от закона средства. За да се постигне оптимизация на данъчната тежест или законно спестяване на данъци трябва да се познава много добре закона за да се използват всички негови възможности, които предлага. Има се предвид не само вътрешното законодателство, но и европейското право. 

В последните години в нашето данъчно право бурно  навлязоха и започнаха да се прилагат решенията на Съда на Европейския съюз. Той тълкува и следи за спазването на общностното законодателство. За да се осигури ефективното и еднакво прилагане на общностното право в рамките на съюза, националните съдилища могат, а понякога са длъжни, да отправят преюдициално запитване към съда във връзка с тълкуването на правото на ЕС. 

Непознаването на закона в най-глобален смисъл и на възможностите, които дава са бариерите, които пречат на оптимизация на данъчната тежест. Предмет на данъчната оптимизация е разпределяне във времето и намаляване на тежестта на данъците по законни начини. Средствата за оптимизация са изцяло на ваше разположение. Ако имате правилните консултанти, бизнесът ви ще се развива по-успешно, ще печелите повече и ще създавате нови работни места. От развиването на вашия бизнес и разкриването на работни места ще спечели и държавата.

Данъчното законодателство се променя непрекъснато и стопанските субекти не могат да си позволят да не адаптират поведението си към него защото това незнание води до загуби за бизнеса и създаване на негативен имидж пред данъчната администрация. 

Международните данъчни анализатори отчитат тенденцията косвените данъци като ДДС да стават все по – важни и високи. Много държави разчитат все повече на косвените данъци за финансиране на своите бюджети. Невъзстановимите косвени данъци ще увеличат разходите за бизнеса и ще направят производството по-скъпо. Това пък от своя страна ще изисква повишаване на ефективността, за да се компенсират по-големите разходи. Минимизирането на данъчната тежест е един от начините за подобряване на ефективността. Изключително важни за това са следните въпроси: данъчна оптимизация в случаи на сделки с активи/акции с местни и чуждестранни лица, оптимизация и данъчно структуриране на процеса на продажба/прехвърляне с оглед на финансирането и други аспекти, последствия за ДДС и данък върху прехвърляне на недвижим имот, данъчно планиране в случай на инвестиции в недвижими имоти, оптимизация на печалбите и разработване на стратегии за репатриране, максимално оползотворяване на загубите от корпоративен данък върху доходите, стратегии за ДДС оптимизация по време и след възстановяването му. 

Всеки сериозен бизнес следва да търси и да ползва правилните и ефективни инструменти за данъчна оптимизация, съобразени не само с българското, но и с европейското право, както и с фискалния подход на данъчната администрация.