15 years lawyer BG

Сподели

Трудовите обезщетения са компенсационни и гаранционни плащания, произтичащи от трудовото правоотношение поради невъзможността да се престира работна сила или за поемане на допълнителни разходи във връзка с работата. Дължат се от работодателя или вместо трудовото възнаграждение, или заедно с него.

Компенсационни са плащанията, които се дължат за посрещане на допълнителни разходи във връзка с осъществяване на работа по трудовото правоотношение. Основанията за възникване на задължението за работодателя да ги изплати за две – командировка и преместване в друго населено място.

При командировки се изплащат пътни, дневни и квартирни пари. Дължат се заедно с трудовото възнаграждение, но не са част от него. Не се облагат с данъци. Компенсират разходите, които работникът или служителят е направил за своя сметка.

Преместването в друго място като основание за компенсационни плащания е уредено в чл. 216 КТ. Възможно е при преместване на работа или при преместване, независимо, дали работникът или служителят ще постъпи на работа.

Гаранционни плащания се дават заради невъзможността за полагане на труд по трудово правоотношение и срещу това за придобиване на доходи. Работодателят не дължи трудово възнаграждение, но е в общ интерес да се гарантират съответните средства за живот на работника или служителя. Говорим за обективна невъзможност за изпълнение на трудовите задължения, която не е свързана с работника или служителя – при трудоустрояване или бедствия.