15 years lawyer BG

Сподели

Трудовият договор е основание за възникване на трудово правоотношение. Той е съглашение между едно физическо лице, носител на работна сила и работодателя, по силата на което носителят на работна сила се задължава да изпълнява определен род работа и да спазва установения за това ред, а работодателят се задължава да осигурява условия за изпълнение на възложената работа и да заплаща възнаграждение за това. Трудовият договор е двустранен, възмезден и комутативен.

Трудовият договор има две основни функции – служи като юридически факт за създаване на индивидуални трудови правоотношения за всички длъжности, за заемането на които изрично не е предвидено друго основание и като способ за определяне на част от съдържанието на трудовото правоотношение. Това е договорното съдържание на правоотношението по чл. 66, ал. 1 и ал. 2 КТ.

Страни по договора са работникът или служителят и работодателят. Когато се сключва с лице, ненавършило петнадесет години, е необходимо съгласието на родителите. Трудовият договор се сключва в писмена форма лично от работника или служителя и работодателя. Всяка от страните може да поеме инициативата и да направи предложение до другата страна за сключването му, като това обикновено е лицето, което желае да стане работник или служител. Последният трябва да представи определен пакет документи: документ за самоличност; документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност; документ за стаж по специалността, когато за длъжността се изисква такъв стаж; документ за медицински преглед; свидетелство за съдимост, когато се изисква удостоверение за съдебното минало на лицето; разрешение от Инспекцията по труда, ако лицето не е пълнолетно.