15 years lawyer BG

Сподели

Моментът на сключване на трудовия договор е денят, в който той бива подписан от двете страни. Работодателят е длъжен в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на НАП.

Началото на изпълнение на договора е постъпването на работа. Когато работникът или служителят постъпва на работа за пръв път, работодателят е длъжен да го снабди с трудова книжка за своя сметка в петдневен срок. Ако работникът или служителят притежава трудова книжка, длъжен е да я представи на работодателя при постъпване на работа. Ако не постъпи на работа в седемдневен срок, трудовото правоотношение се смята за прекратено.

Трудовият договор има законоустановено и договорно съдържание. Законоустановеното съдържание обхваща правата и задълженията на страните по договора, установени в Кодекса на труда и в други закони и подзаконови нормативни актове, т.е. произтичат пряко от закона и са предписани от него като задължително съдържание на договора. Страните не могат да ги изменят или отменят. Но в случаите, когато законодателят определя долна минимална граница, страните могат да уговарят над нея и обратното. Към законоустановеното съдържание на трудовия договор спадат правата и задълженията на неговите страни относно работното време, почивките, отпуските, дисциплинарната и имуществената отговорност, здравословните и безопасни условия на труд и др.

Договорното съдържание на трудовия договор обхваща правата и задълженията, извън законоустановените, които страните уговарят. То от своя страна се дели на две групи, а именно – необходими или задължителни и допълнителни или факултативни условия. Необходими са тези условия, за които страните по договора задължително трябва да постигнат съгласие, за да се смята, че трудовият договор е действителен. Такива условия са датата на сключването му и началото на неговото изпълнение, времетраенето на трудовия договор, наименование на длъжността и характерът на работата, мястото на работа, основното и допълнителните трудови възнаграждения и начинът на тяхното изплащане, продължителност на работния ден и седмица; размерът на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски и др. Липсата на тези условия, спадащи към допълнителното съдържание на договора, не би засегнала валидността му. Те трябва да бъдат по-благоприятни за работника или служителя от установените в колективния трудов договор.