15 years lawyer BG

Сподели

Предварителната закрила на работника или служителя при уволнение се осъществява до момента на връчване заповедта на уволнение. Значението й е да постави извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от държавен или синдикален орган. Цели се предотвратяването на прибързани, пристрастни и несправедливи уволнения. Разрешението се иска писмено от работодателя и трябва да се получи писмено от компетентния държавен или синдикален орган. То представлява съгласие на компетентния орган ( ДИТ или съответния синдикален орган за случаите по чл. 333, ал. 3 и 4) да се извърши конкретното уволнение.

Тази предварителна закрила се прилага включително и за трудови правоотношения, възникнали от конкурс. Не се прилага за прекратяване на трудово правоотношение, възникнало от избор.

Основанията за уволнение, при които се прилага предварителната закрила са изчерпателно изброени в чл. 333, ал. 1 от КТ. Това са тези основания, при които работодателят разполага със значителна свобода за преценка, дали да уволни или не определен работник или служител.

Изчерпателно изброени в закона са и категориите работници или служители, за които предварителната закрила се прилага. Това са социално по-слабите лица или нуждаещи се от засилена закрила заради правата, които упражняват или заради функциите, които изпълняват