15 years lawyer BG

Сподели

Съдебната защита срещу незаконно уволнение се състои в предоставеното от закона на уволнения работник или служител субективно процесуално право на иск. Той може да оспори пред съда законността на уволнението и да поиска от съда, след като го установи за незаконно, да отмени уволнението и да отстрани отрицателните последици от него.

Работникът или служителят има право да предявява четири иска. Това са иск за признаване на незаконността на уволнението и неговата отмяна, иск за възстановяване на работа, иск за обезщетение при незаконно уволнение и иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.

Искът за признаване на незаконността на уволнението и неговата отмяна е конститутивен и съдържа две тясно свързани искания, които се предявяват винаги заедно, а именно – искане да се признае уволнението за незаконно и искане за неговата отмяна. Този иск се предявява самостоятелно, когато уволненият работник или служител се стреми да установи незаконността на уволнението и неговата отмяна без да иска завръщането си на предишната работа. След като искът е самостоятелен, съдът не може само въз основа на него да постановява възстановяване на работа и присъждане на обезщетения, тъй като не е сезиран да стори това. Тежестта на доказване, че уволнението е законосъобразно лежи върху работодателя.

Решението, с което искът се уважава, има преобразуващо действие и със силата на присъденото нещо произвежда исканата правна промяна, а решението, с което искът се отхвърля, има декларативно действие и със силата на присъденото нещо потвърждава законността на уволнението.