15 years lawyer BG

Сподели

Тази защита е предназначена за работника или служителя, след като трудовото правоотношение е прекратено. Изразява се в оспорване на уволнението пред работодателя, като по този начин се цели да се предизвика преразглеждането му и в резултат да се отмени уволнението и да се премахнат неблагоприятните последици от него.

Оспорването може да бъде устно или писмено, като предпочитана е писмената форма. Особеното е, че работодателят не е длъжен да разгледа молбата. Но работодателят може по свой почин да отмени заповедта за уволнение. Това той може да стори до предявяване на иск от работника или служителя пред съда. Предимството на правната защита срещу незаконно уволнение пред работодателя е нейната бързина и икономичност.