15 years lawyer BG

Сподели

Дисциплинарната отговорност се реализира чрез дисциплинарни наказания. Те са отделни видове санкционни мерки, които се налагат на работника или служителя за извършено от него нарушение на трудовата дисциплина. Изброени са изчерпателно в закона и работодателят не може да си позволява да налага други видове наказания. В противен случай работникът или служителят има право да оспорва и тъй като наложеното наказание би било неоснователно, съдът следва да го отмени.

Дисциплинарните наказания са изброени в чл. 188 от КТ. Те са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

Дисциплинарните наказания не бива да се смесват с временното отстраняване от работа, което продължава, докато работникът или служителят възстанови годността си да изпълнява определената му работа. То не е санкция за виновно поведение. То е принудителна дисциплинарна мярка и вината тук е ирелевантна. Цели се да се избегнат неблагоприятни последици, които биха настъпили като резултат от временната неспособност на работника или служителя да изпълнява коректно функциите си.

Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или определено от него с писмен акт лице като проява на дисциплинарната му власт. Той е дисциплинаронаказващият орган. Дисциплинарната отговорност се реализира в елементарно състезателно дисциплинарно производство. Последното е съвкупност от последователно извършвани правни действия за установяване на нарушението, определяне и налагане на наказанието.

За налагането на дисциплинарно наказание са предвидени два срока – два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от година от извършването му, като едногодишният срок поглъща двумесечния. За спазването на сроковете съдът следи служебно.

Дисциплинарно наказание се налага със заповед, която е изявление на работодателя, издава се в писмена форма и съдържа установени от закона елементи. Отсъствието на които и да било от тези елементи прави заповедта незаконна. Съдът следи служебно за тях. Заповедта се връчва лично на дисциплинарно наказания.