15 years lawyer BG

Сподели

Дисциплинарната отговорност e самостоятелен вид юридическа отговорност и се изразява в налагането на определени неблагоприятни правни последици и лишения на лицето заради извършеното от него дисциплинарно нарушение. Налага се при нарушение на трудовата дисциплина от страна на работника или служителя. Прилага се само спрямо физически лица, защото се отнася към личните отговорности. Наказва се личността на правонарушителя. От субективна страна правонарушението се характеризира с вина при извършването му – умишлено или при небрежност.

Обект на нарушението е трудовата дисциплина. Чл. 187 от КТ обхваща съставите на основните нарушения, като изброяването им е примерно. Поради многообразието и спецификата на трудовите задължения не е възможно тяхното изчерпателно изброяване, а и не е препоръчително. Могат да бъдат нарушения относно работното време, нелоялно отношение към работодателя, явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените задачи, нарушения на трудовата дисциплина, свързани с неизпълнение на възложената работа, увреждане на имуществото на работодателя.

Дисциплинарната отговорност може да се кумулира с другите видове отговорности, ако правонарушението, за което се налага дисциплинарна отговорност, освен белезите на нарушение на трудовата дисциплина причинява и материална вреда на работодателя или съдържа белезите на административно нарушение или престъпление. Може да се кумулира поотделно с имуществената, с административнонаказателната или с наказателната отговорност, заедно с имуществената и с наказателната отговорност или заедно с имуществената и административнонаказателната отговорност. А в някои случаи виновното неизпълнение на трудовите задължения може да бъде въздигнато в престъпление. Тогава, наред с основанието за привличане към дисциплинарна отговорност, съществува и основание за привличане към наказателна отговорност.