15 years lawyer BG

Сподели

Произходът е биологичната връзка на детето с неговите родители. Разглежда се като майчинство и бащинство. Той е юридически факт с правопораждащо действие между лицата, свързани с роднинска връзка.

С новия Семеен кодекс е предоставена възможност на роденото в брака дете да оспорва презумпцията за бащинство (чл. 62, ал. 4 СК) до една година от навършване на пълнолетие. Законодателят е предвидил само краен срок за предявяване на иска, без да е регламентирано началото на срока. Тълкуването на разпоредбата дава основание да се приеме, че искът може да бъде предявен и преди детето да е навършило пълнолетие.

Друга новост е това, че са уредени въпросите на майчинството и на бащинството, когато детето е родено при асистирана репродукция.

Меродавна за определяне на произхода е кръвната, а не брачната връзка. Според чл. 47 КРБ „децата, родени извън брака, имат равни права с тези, родени в брака”. По отношение на брачните деца произходът се установява чрез презумпцията за бащинство по чл. 61, ал. 1 от СК. Произходът от майка се определя от раждането – чл. 60, ал. 1 СК

Исковете за установяване и оспорване на произход са intuito personae. Те не се наследяват. Погасяват се със смъртта на легитимираното лице. Наследник може само да встъпи в процес по предявен от неговия наследодател иск, за да продължи производството.

До изтичане на една година от узнаване за раждането съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него.

До една година от раждането майката може да оспори, че съпругът й е баща на детето, като също докаже, че то не е могло да бъде заченато.

Както е посочено по-горе, детето също може да оспорва бащинството.

Установеният по надлежния ред произход има действие erga omnes, което произтича от чл. 298, ал. 3 ГПК, дори да не отговаря на истинския биологичен произход. Но за да бъде установен друг произход, трябва по надлежния ред да бъде оборен наличният произход. Първо трябва да се обори презумпцията за бащинство.