15 years lawyer BG

Сподели

Всеки от съпрузите може да поиска развод. Може да се осъществи по съдебен ред чрез иск или по взаимно съгласие. Това е едно преобразуващо субективно право, а искът е конститутивен. Необходимо обаче е да е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Дали действително то е дълбоко и непоправимо, се преценява от съда по време на бракоразводното дело.

Колкото до въпроса за вината, последната има значение относно спора за децата, както и при определяне разноските по делото. Последните се поемат от виновния.

Исковият ред за развод е уреден в чл. 318 – 330 от ГПК. Ако съпругата е бременна или има дете под 1 година, не се дава ход на делото, освен ако тя не даде изрично съгласието си.

На първо място като правна последица от развода е това, че той внася промяна в правния им статут. Ако единият съпруг е станал известен с името на другия, съдът може да реши той да запази това име. И все пак, титулярят на името би могъл да поиска бившият му съпруг да не продължава да го носи и съдът ще прецени искането му. Ако се преустанови носенето на придобитото с брака фамилно име, бившият съпруг ще си възвърне онова име, което е носил преди брака.

Ако през брака имуществените отношения на съпрузите са били подчинени на режима на общност, то вече може да се извърши делба на СИО. Когато единият от съпрузите разполага с преобразуващото субективно право на по-голям дял, дори и да не спорят, той ще предяви иск. Този иск е конститутивен и се предявява в едногодишен срок от прекратяването на брака. Във връзка с полагането на по-голям дял на единия от съпрузите съдът ще оцени косвения принос по справедливост . По-големият дял е свързан и с упражняването на родителските права, тъй като интересите на децата са ключови при разпределяне на имуществото. Онзи съпруг, на когото са предоставени за отглеждане и възпитание ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си вещите, предназначени за тяхното отглежадне. Това всъщност са вещите, които са в собственост на децата. Те не влизат в СИО.

С развода възниква правото на единия съпруг да иска част от стойността на личното имущество на другия, ако то е на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването му с труда си, със средствата си или с приноса си в домакинството.