15 years lawyer BG

Сподели

Всеки родител може да припознае детето си. Новост в Семейния кодекс е, че вече могат да бъдат припознавани само заченати деца, както и починали деца, които са оставили низходящи. Това гласи чл. 64 от СК. При припознаването на само заченато дете, ако майката не се противопостави, се съставя акт за раждане, както при брачни деца.

Припознаването е едностранна правна сделка, която е формална и строго лична. То се извършва от дееспособен родител лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до същото това лице.

Актът за припознаване може да бъде оспорен от другия родител или от навършилото четиринадесет години дете. Оспорването се извършва чрез писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние в тримесечен срок от съобщението. При липса на оспорване, припознаването се вписва в акта за раждане.

Когато по време на припознаването детето е малолетно, то има възможността да го оспори по съдебен ред до една година от навършване на пълнолетие или от узнаване на припознаването, когато узнаването се е случило по-късно.

Освен в тези два случая припознаването може да бъде оспоредно по съдебен ред от Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето и от прокурора. Искът може да бъде предявен в едногодишен срок от извършването му.

Новост в Семейния кодекс е премахването на възможността за оспорване на припознаването от трети лица с идеята да няма странична намеса в личния живот на родителите и децата.