15 years lawyer BG

Сподели

При наследяването по закон се призовават близките на наследодателя, които са посочени в закона. В кръга на наследниците влзат децата и по право на заместване другите низходящи, родителите, братята и сестрите (и по право на заместване техните низходящи), заедно с възходящите от първа и по-висока степен, роднините по съребрена линия до шеста степен включително.

По-близките по степен роднини изключват по-далечните. По този начин се образуват четири реда законни наследници. Когато наследодателят няма наследници от първия ред, наследяват лицата от следващия. Наследникът трябва да е бил жив или поне заченат, когато е починал наследодателят. При непълно осиновяване, съгласно чл. 62 от СК, рождените родители не наследяват осиновения.

Наследник по закон е и преживелият съпруг. Той наследява заедно с този ред роднини, с които е призован към наследяване. Ако няма наследници от въпросните редове, той наследява сам. Когато наследява с деца и изобщо с низходящи, наред с половината си от общото съпружеско имущество, получава и дял от наследствената маса на починалия съпруг, като това е установено и при сънаследяване с останалите редове наследници.

Ако бракът бъде прекратен поради развод, бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг. В тази връзка, ако преди смъртта на наследодателя е имало висящо бракоразводно дело и искът за развод не е бил окончателно разрешен, наследниците на ищеца, ако имат правен интерес, могат да продължат делото, за да установят основателността на иска. Това право, според ВКС, имат призованите наследници. Ето защо наследниците от четвърти ред не могат да продължат производството по делото за развод, защото, когато има преживял съпруг, те не могат да бъдат призовани.

Както вече беше посочено, наследниците от по-близък ред изместват тези от последващите. Но в един ред често има такива наследници, които са от различна степен. В този случай наследството се предава на най-близкия по степен роднина и той изключва по-далечните, освен ако е починал по-рано от наследодателя или е недостоен. Недостойният или починал преди наследодателя наследник няма да получи полагащото му се по закон от наследствената маса, но неговите низходящи имат право на това наследство, което би се полагало на него, ако беше способен да наследи. Това става по силата на правото на заместване. Живи лица могат да бъдат заместени при наследяване, само когато са недостойни. При този вид наследяване всъщност не е налице правоприемство между заместеното лице и заместника. Затова заместването се доуска и в полза на лице, отказало се от наследството на възходящия, когото замества или което е недостойно да наследи същия.

Наследяване по право на заместване за съребрени роднини от III do VI степен включително е недопустимо.