15 years lawyer BG

Сподели

Наследодателят чрез завещание може да измени реда на наследяването по закон. Завещанието е едностранен акт на завещателя. То е формален акт, като формата е за действителност на акта, а не само за доказването му. Съдържа разпореждане с имуществените права на наследодателя за след смъртта му и произвежда действие едва след нея. Това разпореждане с имуществото е винаги безвъзмездно, както при дарението. Извършва се само лично от последния.. До момента на смъртта той може да измени завещателното си разпореждане, когато пожелае.

Завещанието трябва да бъде извършено единствено в писмена форма. Отново във връзка с формата му съществуват два вида завещания – нотариално и саморъчно. Нотариалното завещание се извършва от нотариус, а в градовете, в които няма нотариус – от съдията по вписванията при Районния съд (чл. 8 от ЗННД). То се извършва в присъствието на двама свидетели.

Запазена част от наследството е тази част от имуществото на наследодателя, която законът запазва за най-близките наследници – низходящи, родители и съпруг. С тази част наследодателят не може да се разпорежда чрез завещание или дарение. Останалата част от имуществото му, която е извън запазената, се нарича разполагаема част и с нея наследодателят може да се разпорежда за след смъртта си така, както намери за добре.

Размерът на запазената и разполагаемата част се определя в зависимост от броя на призованите към наследяване необходими наследници и от категорията, към която спадат, като меродавен е моментът на откриване на наследството. Запазените части на наследниците са посочени в чл. 29 от ЗН.