15 years lawyer BG

Сподели

Два вида наследство са предвидени в Закона за наследството – по предписание на самия закон и по завещание. Наследници по закон са преживелият съпруг и лицата, които се намират в известна родствена връзка с наследодателя.

Наследниците придобиват наследството без да е необходимо извършването на въвод във владение, фактическо предаване на вещта от другиго и др. То преминава в цялост и едновременно. Придобиват се и задълженията, съпровождащи наследството, като те преминават върху всички наследници изцяло, а не поединично, както всъщност се случва с цялото наследство. Преминаването на имуществото на наследодателя към наследниците като съвкупност се нарича универсално (общо) правоприемство. То настъпва по закон или по завещание, докато частичното правоприемство, което възниква на основание извършен от наследодателя приживе завет в полза на определено лице, настъпва само по завещание.

Наследството представлява съвкупност от имуществени права и задължения на наследодателя. То включва, както имуществени, така и облигационни права. Имуществената претенция за вреди от непозволено увреждане също представлява част от наследството и наследниците могат да я предявят по съдебен ред. Същото важи и относно иска за разваляне на договори поради неизпълнение.

Личните неимуществени права на наследодателя, от друга страна, обикновено се прекратяват със смъртта му. Но, ако са необходими във връзка с осъществяване на наследствените имуществени права, биха могли да бъдат обект на наследяване.

Що се отнася до членствените права и задължения на кооператор в ЖСК, те се наследяват по специфичен начин. Наследяват се само по закон, не и по завещание. Наследяват се от членовете на семейството му, но тези низходящи, които са се отделили и не са живели в семейството на починалия, не встъпват в неговите права. Изключение в това отношение са случаите, когато членовете на семейството се отказват от членство в кооперацията. Тогава в членствените права и задължения могат да встъпят и другите низходящи.

Не преминават по наследство правата и задълженията по договори, които са сключени с оглед личността на починалия. Със смъртта му те преустановяват своето действие. По наследство не преминава и пенсията, която наследодателят е получавал приживе. Същото се отнася и за застрахователната сума по договор за застраховка в случай на смърт, която е в полза на трети лица. Тази сума е лично право и принадлежи на лицето, което е посочено в договора за застраховка (чл. 415 от ТЗ).

Наследници могат да бъдат и граждани, и юридически лица, но, докато първите наследяват по закон и по завещание, юридическите лица могат да наследяват само по завещание.

Наследството се открива с възникване на правото на наследяване за наследниците, т.е. с настъпване на смъртта на наследодателя. Открива се също в случаите, когато по реда на чл. 14 и сл. от ЗЛС с решение на съда е обявена смъртта на едно безвестно отсъстващо лице. То се открива в момента на смъртта на наследодателя в последното му местожителство.

Когато две или повече лица, които могат да бъдат призовани като наследници един на друг, загинат при едно и също събитие и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта за всеки, се приема, че по-възрастният е починал преди по-младия.

Местооткриването на наследството има значение за определяне на компетентността на държавните органи, които могат да извършват едни или други действия във връзка с откриване на наследството или пред които трябва да се извършват такива действия, а също и за определяне на местната подсъдност на иска за делба и на другите искове, свързани с наследството, които са посочени в чл. 84, ал. 1 от ГПК.